“မ ေန စ  ေကာငး္ ေန စ ေကာငး္ “

 

အ တူေန ခ်စ္ သူ ဘဲ ေခၚ ေခၚ

လက္ မ ထပ္ ဘဲ အ တူ ေနတ ယ္ ေျပာ ေျပာ

အ ခု တစ ္ေလာ ေျပာ ရ တာ တယ ္အာ ေတြ႔ တယ္ လုိ႔ ဆုိ နုိင္ ပါတယ္.။

living together  ဆုိ တဲ႔ ဘုိ လုိ ေရး ထား တာ ေလး ကို

ျမန္ မာ လုိ  စ ကား လုံး လွ လွ ေလး သုံး ျပီး ဘာ သာ ျပန ္ၾက
အဓိပၸါယ္ ဖြင္ ႔ ဆုိ ခ်က္ ေတြ ဖြင္႔ ၾက နဲ႔  အေတာ္ ေလး ကို ျမဳိ င္ ေန တာ ပ ါဘဲ။

ဒါ ေပ မယ္ ႔ ေနာက္ ဆုံး  တကယ္ အ ပီ အျပင္ ျငင္း ၾက ရ တာ က ေတာ႔

ျမန္ မာ နုိင္ ငံ မွာ ေန တဲ႔ မိန္း မေ တြ  ( အ  ထူး သ ျဖင္႔ လက္ မ ထပ္ ေသး တဲ႔ အပ်ဳိ ေတြ) က

ဒီ အစမ္း လင္ ယူ  တာ ကို လက္ ခံ သင္႔ လား မသင္႔ လား ဆုိ တာ ပါ ဘဲ။

အဲ ေတာ႔ သူ႔ အ ေတြ႔ အၾကဳံ  နဲ႔ သူ ေျပာ ကိုယ္႔ အ ေတြ႔ အၾကဳံ နဲ႔ ကုိယ္ ေျပာ

သူ႔ အ ယူ အ ဆ နဲ႔  သူ ေျပာ ကုိယ္႔ အ ျမင္ နဲ႔ ကိုယ္ ေျပာ  ဆုိ ေတာ႔

ေျပာ တဲ႔ သူ ေရာ နား ေထာင္ ရ တဲ႔ သူပါ  ျမဳိင္လုိ ႔ စ ည္ လုိ႔ ပါ ဘဲ။

 

တ ကယ္ ေတြး ၾကည္႔ ရင္ ေတာ႔ အ တည္ တ က် လက္ ထပ္ ျပီ း ခါ မွ အဆင္ မေျပဘူးဆုိ ရင္

မိနး္ ခ ေလး မ်ား အတြက္ အ ေတာ္ ခက္ ပါ တယ္။

ဒီ ျပင္ နုိင္ ငံ မွာ ေတာ႔ မ သိ ပါ ဘူး။

ျမန္ မာ ျပည္ မွာ က ေတာ႔ လင္ မ ယား ကြာ ၾက ျပဳ ၾက မယ္ ဆုိရင္ မိနး္ ကေလးမ်ား က တပန္းရွုံး ပါတယ္။

ေယာက်ာ္းေလး  က သာ ဒီ မိနး္ မ ကို မ ေ ပါင္း ခ်င္ ေတာ႔ ဘူး ဆုိ ျပီး

ေနာက္ မိန္း မ ဘဲ ယူ ယူ

အိမ္ ျပန္ မ လာ ဘဲ ေန ေန

ကြာ မယ္ ဘဲ လုပ္ လုပ္    လုပ္ ပိုင္ ခြင္႔ ရွိ ပါ တယ္။

မိန္း  က ေလး မ်ား က ေတာ႔ အိမ္ ေထာင္ က် ျပီး တာ နဲ႔

“ကာ မ ပုိင္ “ ဆုိ တဲ႔ စ ကာ း လုံး နဲ႔ ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ ျပီး သား ျဖစ ္ သြား ပါ တယ္။

မိန္း မ  တစ္ ေယာက္ က အိမ္ ေထာင္ က် ျပီး တာ  နဲ႔ ဒီ ေယာက္်ား နဲ႔  တ ရာ း ၀င္

မ ျပတ္ စဲ မ ခ်ငး္  ေနာက္ တစ္  ေယာက္ ယူ လုိ႔ မ ရ။

ဒါ အ ျပင္ ေယာက်ာ္း ကို ကြာ ခ်င္ ပါ တယ္ ဆုိ ရင္ ေတာင္ မွ လြယ္ လြယ္ ကူ ကူ နဲ႔ ကြာ မရ။

အိမ္ ကဆင္း သြား ရင္ လဲ ေယာက်ာ္ း က တ ရား ဥ ပ ေဒ ကုိ ျပ ျပီး ေခၚ လုိ ႔ ရ ပါ တယ္။

ဒါ ေၾကာင္ ႔လ ဲ “ အိမ္ ေထာင္ ျပဳ ဘုရား တည္…………….” ဆုိ တဲ႔ ဆုိ ရုိေလး ေပၚ လာ ခဲ႔ တာ ပါဘဲ။

ဒီ ေတာ႔ လဲ  မိနး္ က ေလး တစ္ ေယာက္ အဘုိ႔ မ  ေသ ခ်ာ ဘဲ အိမ္ ေထာင္ မ ျပဳ သင္႔ ဘူး ဆုိ တာက ေတာ႔ အ မွန္ ပါ ဘဲ။

ေရွး ေရွး က လူ  မ်ား ကေ တာ႔ တစ္ ေယာက္ နဲ႔ တစ္ ေယာက္ မ ယူ ခင္ အ ကဲ ခပ္ ၾက ေလ႔ လာ ၾက  တာ ပါဘဲ။

“သုံး နွစ္ သုံး မုိး ခ်စ္ ၾကဳိး သြယ္ သ ရွင္ ေစာင္႔ နုိင္ ေလ ေလ အက်ဳိး ရွိ တာ  မုိ႔ “

ဆုိ တဲ႔ သီခ်င္း ေလး ထဲ က လုိ ေပါ႔။

သ မီး ရီး စား ဘ၀  နဲ႔ အၾကာၾကီး ေလ႔ လာၾက တာပါ။

ဒါ ေပ မယ္႔ အခု ေခတ ္ က ေတာ႔ အခ်ိန္ နဲ႔ တေျပး ညီ ေျပး လႊား လုပ္ ကိုင္ ေန ၾက ရ တာ မုိ႔

အိမ္ ေထာင္ ျပဳ မယ္႔ အ ေရး ကို  ပု ၀ါ တ ကမး္ လက္ တလွမး္ နဲ႔

သုံး နွစ္ ၾကီး မေစာင္ ႔ ခ်င္ ၾက တာ အမွန္ ပါဘဲ။

အဲ ေတာ႔ လဲ  တကယ္ လဲ လက္ မ ထပ္ ရ ေစာင္႔ စ ရာ လဲ  မ လုိ

အ ေ၀း က ေန အ ကဲ ခပ္ စရာ  မ လုိ ဘဲ  အ တူ ေန  အ စမ္း ေပါငး္ ၾကည္႔ တဲ႔ စံ နစ္ ကို

လက္ ခံ မယ္ ဆုိ တဲ႔သူ ေတြ ေပၚ လာတ ယ္ လက္ ခံ ဘုိ ႔ စဥ္း စား လာ ၾက တယ္ လုိ ႔ ထင္ ပါ တယ္။

 

အ သစ္ အဆန္း မွန္ သ မွ် အ ေနာက္ ကလာ တယ္ ဆုိ တဲ႔ အ တုိင္း ပါ ဘဲ။

ဒီ  အ စမ္း ေပ ါင္း ၾကည္႔ တာ က လဲ အေနာက္ ကေန လာ  ခဲ႔ တာ ပါ ဘဲ။

က်ဳပ္ တုိ႔  သိ သ ေလာ က္ ေတာ႔ သူ တုိ ႔ ဆီ က ဥ ပ ေဒ က ခုိ္င္ မာ တယ္။

အ တိ အ က် က်င္႔ သုံး တယ္။

လင္ မယ ား ျပ တ္စဲ မယ္ ဆုိ ရင္ ေရွ႔ ေ န ေတြ ဘာ ေတြ နဲ႔   တရား ရုံးမွာ ရင္ ဆုိင္ ၾက ရ တာ ကိုး ။

အဲ ေတာ႔ အ လုပ္ ရွုပ္ မယ္ ေငြ ကုန္ မယ္။

ေနာက္ နာ မယ္ ၾကီး တဲ႔ သူ ေတြ  ထင္ ရွား ေက်ာ္ ၾကား တဲ႔ သူ ေတြ ခ်မး္ သာ တဲ႔ သူ ေတြ

အ ဆင္ မ ေျပ လုိ႔ ကြဲ ၾက ျပဳ ၾက တယ္ ဆုိ ရင္ ေလ်ာ္ ေၾကး ေျပာ ေျပာ ဘာ ေျပာ ေျပာ

ေငြ လုံး ေၾကး လုံး နဲ႔  အမ်ား ၾကီး ေေပး လုိက္ ၾက ရ တာ ကိုး။

အဲ ေတာ႔ မ ေသ ခ်ာ ဘဲ  နဲ႔ ေတာ႔  လက္ မ ထပ္ ေတာ႔ ဘူး။

အ တူ တူ  ေန  အ တူ  စား  အတူ အိပ္ ရင္း ေလ ႔ လာ ၾက မယ္။

က ေလး လဲ  ရ ခ်င္ ရ မ ရ ခ်င္ ေန။

ကေလး ရ  ျပီး မွ လက္ ထပ္ ခ်င္ လဲ လက္ ထပ္ မယ္။

လက္ မ ထပ္ ဘဲ ေန ခ်င္လဲ ေန မယ္။

လမ္း ခြဲ ခ်င္ လဲ လမ္း ခြဲ ၾက  မယ္။

လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္ ပါ ဘဲ။

အ ဆင္  မ ေ ျပ  လုိ႔ လမး္ ခြဲ သြား  ၾက သူ ခ်င္း က လဲ

ကုိယ္႔ လမ္း ကိုယ္သြား ေအး ေအး ေဆး ေဆး ပါ ဘဲ.။

သူ လဲ ေနာက္ လူ နဲ႔ တြဲ ကိုယ္ လဲ ေနာက္ လူ နဲ႔ တြဲ ျငိမ္း ျငိမး္ ခ်မး္ ခ်မး္ ပါဘဲ။

ေနာက္ တြဲ တဲ႔ သူ က လဲ  အ ရင္ လူ နဲ႔ ဘာ ျဖစ္ ခဲ႔ တယ္ ညာ ျဖစ္ ခဲ႔ တယ္

ဆုိ တာ ကို ေခ်း  ေျခာက္ ေရ ႏွူး ျပီး ဘာ  မွ မ ေျပာ။

ကိုယ္  နဲ႔  မ ဆုိင္ ခင္ ေခတ္ ကျဖစ္ ခဲ႔ ပ်က္ ခဲ႔ တာ ကုိ ထည္႔ မ တြက္။

အ ရင္  အတူ ေန ခဲ႔ တဲ႔ သူ က လဲ  သူ နဲ႔ ဘယ္ လုိ ေန ခဲ႔ ေန ခဲ႔

သူ မ်ား ေတြ ကို ေလ်ာက္ မ ဖြ ။

ျပီး သြား တဲ႔ ကိ စၥ ကုိ  လုိက္ မ ေဖာ္ ။

အဲ ေတာ႔ လမး္ ခြဲ သြား ျပီး လဲ မိတ္ ေဆြ လုိ ဆက္ ဆံ နုိ္င္ ပါ တယ္။

 

 

တ  ကယ္ ျပန္ စဥ္း စား ရ မွာ  က  သူ တုိ႔ လို အ စမ္း ေပါင္း ၾကည္႔ ၾက မယ္

ဆုိရင္ ကိုယ္ ႔ ဆီ  က လူ ေတြ ရဲ႕ အ ေတြး အ ေခၚေတြ နဲ႔  အဆင္ ေျပ ပါ ႔  မ လား ဆုိတာကိုပါ။

က်ဳပ္ တုိ႔ ဆီ က ေယာက်ာ္း  အ မ်ား စု က ကိုယ္ လက္ ထပ္ မယ္႔ မိန္းမ  ကို အပ်ဳိ မွ လုိခ်င္ ၾက

တာ ေတာ႔ အမွန္ ပါဘဲ။

သူ မ်ား  နဲ႔ အိပ ္ျပီးသားၾကီး ကုိ  အပ်ဳိ ထင္ လုိ႔ ယူ မိ ရင္ ဘာ ညာ  ကြိ  ကြ ေ တြ

ေတာ႔ လာ မ ေျပာ ပါ နဲ႔ ။

မ သိ လုိ ႔ သာ လက္ ခံ ခ်င္ လက္ ခံ မယ္ သိ သိ ၾကီး နဲ႔ ေတာ႔ လက္ ခံ မယ္႔ သူ

မ ရွိ သေ လာက္ ဆုိ တာ က ေတာ႔ ေျမ ၾကီး လက္ ခပ္ မ လြဲ ။

ေရွး တုနး္က စာ ေရး ဆရာ မၾကီး တစ္ ေယာက္ ေရး တာကို ေတာ႔ ခပ္ ေရး ေရး ေလး မွတ္ မိ ပါ ေသးတယ္

“   ေယာက်ာ္း ဆုိ တာ တဲ႔ ကုိယ္ က  သာ လက္ နွီး စုတ္ ထက္ ညစ္ ေပ ေန ရင္ ေန မယ္

ကုိယ္ ယူ မယ္႔ မိနး္ မ ကေ တာ႔ ၀ါဂြမး္ ထက္ေတာင္ ျဖဴ စင္ ေစ ခ်င္ ေသး တာ “လုိ႔

ေရး ထား တာ ေလး ကို ပါ။

တ ကယ္ လက္ ေတြ႔ မွာ လဲ ဒီ အတုိင္း ပါ ဘဲ ကိုယ္ လက္ ထပ္ ယူ ခ်င္ တဲ႔ သူက

အ မ်ား အျမင္ မွာ အ ပ်ဳိ  ဆုိ မွ ဘဲ လုိ ခ်င္ ပါတယ္။

အိမ္ ေထာင္ ကြဲ ထား တဲ႔ မိန္း မ ဘဲ ျဖစ္ ျဖစ္

လင္ ေယာက်ာ္ း ကြယ္ လြန္ သြားတာကို ဘဲျဖစ္ျဖစ္

သူ မ်ား နဲ႔ လုိက္ ေျပး ျပီး ျပန္ သိမး္ ထား တဲ႔ သူ ကုိ ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္

မ ေကာင္း တာ လုပ္ စား ရာ က ေန ဘ ၀ ေျပာငး္ လာ သူ ကုိ ဘဲ ျဖစ္ ျဖစ္

လက္ ထပ္ လုိက္ တယ္ ဆုိ ရင္ လွည္း က်ဳိး ထမ္း တဲ႔ ႏြား လုိ႔ ျမင္တတ္ ၾက ေတာ႔

ေတာ္ ယုံ  တန္ ယုံ သတိၱ နဲ႔ အဲ လုိ မိနး္ ကေလး ကို လက္ မ ထပ္ ရဲ တာ အမွန္ ပါဘဲ။

အဲ ေတာ႔ သူ မ်ား နဲ႔ ေပါင္း ထား ျပီး သား  အ တူ ေန  ျပီး သား မိန္း မ တစ္ ေယာက္ကို

စိတ္ သန္႔ သန္႔ နဲ႔ ေပါင္း နုိင္ တဲ႔ သူ အ ေရ အတြက္ ဘယ္ ေလာက္ မ်ား မ်ား ရွိ နုိင္ မ လဲ

ဆုိ တာ ကုိ လဲ က်ဳပ္ တုိ႔ ထည္႔ မ တြက္ လုိ႔ မရ။

 

 

ေနာက္ တစ္ ခ်က္ က်ဳပ္ တုိ႔ ဆီ က လူ မ်ား က အၾကြား သန္ ပါ တယ္။

ေနာက္ မ ႑ပ္ တုိ္င္ တက္ ျပ ခ်င္ ၾက  ပါ တယ္။

အ ခ်ဳိ႔ ေသာ  ကို ကို မ်ား က ေကာင္ မ ေလး ကို လက္ ကေ လး လူ လစ္ တုံး

ကိုင္ရ တာေလး ကို  သူ နဲ႔ ဘာ လုိ လုိ ညာ လုိ လုိ ထင္ ေအာင္ ေျပာ တတ္ ပါ တယ္။

တစ္ ခါ ေလာ က္ လုိက္ ေလ်ာ တာ ခံ ရ တာ ေလး ကို လဲ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ နဲ႔

ေတြ႔ ရင္  အေသးစိတ္  ကို စား ျမံ႔ဳ ျပန္ တတ္ တဲ႔ သူ မ်ား လဲ ရွိ ပါတယ္။

အ တူ ေန တုံး တည္႔ ေန ၾက  တုံး က ေန ခ်င္ သ လုိ ေန ခဲ႔ ၾက တာ ေတြကုိ

လမ္း ခြဲ ျပီ ဆုိ မွ တစ္ တစ္ ခြ ခြ  အေၾကး လွန္ ျပီး  အရွက္ကြဲ

ေအာင္ ေမာင္း ထု တတ္ သူ မ်ား လဲ ရွိ ျပန ္ပါ တယ္။

 

က်ဳပ္ တုိ ႔ ဆီ မွာ က ဥ မ ကြဲ သုိက္ မ ပ်က္  ဆုိ တဲ႔ စ ကား ကုိ ေရာ

အဲ ဒီ စ ကား ရဲ႕ အႏွစ္ သာရ ကုိ ေရာ လက္ ခံ က်င္႔ သုံး ၾက ပါတယ္။

ေနာက္ မိ ဘ  နဲ႔ သား သမီး မ်ား ထား ၾက တဲ႔ ေနွာင္ ဖြဲ ႔ မူ႔ ကလဲ ၾကီး မာ း ပါတယ္။

အ သက္ အ ရြယ္ ေတြ ရ အိမ္ ေထာင္ ေတြ ၾက တာ ေတာင္ မွ

မိ ဘ နဲ႔ မ ခြဲ ဘဲ ေန ၾက တာ ေတြ ရွိ ပါ တယ္။

အဲ ေတာ႔ အပ်ဳိ လူ ပ်ဳိ ဆုိ မိ ဘ အိမ္ မွာ ဘဲ ေန ၾက တာ မ်ား ပါ တယ္.။

ဘ ၀ ၀မ္း ေရး အတြက္ သာ အ ေ၀း သြား အ  လုပ္ လုပ္တာ မ်ဳးိ ရွိ ရင္ သာ

အ ေဆာင္ မွာ ေန ခ်င္ ေန မယ္။

တစ္ ျမဳိ ထဲ ေန လုိ ႔ ကေ တာ႔  အပ်ဳိ လူ ပ်ဳိ က အ ေဆာင္ သြား ေန တာ တုိ႔

သူ မ်ား အိမ္ သြာ း ေန တာ တုိ႔  ကိုယ္႔ ဘာ သာ ကုိယ္ တစ္ ေယာက္ ထဲ ေန မယ္ ဆုိ တာ ေတြ

ကို ခြင္႔ ျပဳ မယ္  မ ထင္ ပါ ဘူး။

အဲ ေတာ႔ ကုိယ္႔ သား ကုိယ္႔ သ မီး က လက္ မ ထပ္ ရ ေသး  တဲ႔ သူ နဲ႔ တစ္ အိမ္ ထဲ

သြား ေန မယ္ ဆုိ တာ ကို  လက္ ခံ ပါ ႔ မလား  သ ေဘာ တူ ပါ ႔ မ လား ဆုိ တာ က လဲ

ထည္ ႔ မ စဥ္း စား လုိ႔ ရ တဲ႔ တစ္ ခ်က္ ပါ ဘဲ။

ဒီ မွာ က လက္ ထပ ္မယ္ ဆုိ ရင္ ေတာင္ မွ ေယာက်ာ္း ေလး ဘက္ က

တင္႔ ေတာင္႔ တင္႔တယ္ လုပ္ မေပး နုိင္ ဘူး ဆုိ ရင္ ေတာင္ မွ

“ ဟင္းရြက္ ကန္ စြန္း မ ဟုတ္ တုိ႔ ဗူး သီး ခ ရမး္ သီ း  မ ဟုတ္  “

ဆုိ တဲ႔ စကား နဲ႔ ကန္႔ ကြက္ ၾက တာ ဆုိ ေတာ႔  လက္ မ ထပ္ ဘဲ နဲ႔ ေယာက်ာ္း တစ္ ေယာက္

ေနာက္ ထည္႔  လုိက္  ရ မယ္ ဆုိ ရင္  ဘယ္ လုိ နညး္ နဲ႔ မွ လက္ ခံ မယ္ မ ထင္ ပါ ဘူး

ဒါ က မိ ဘ ေတြ အုပ္ ထိန္း သူ ေတြ  ရဲ႕ အပုိင္း ပါ။

 

ေလ႔ လာ တဲ႔ သ ေဘာ နဲ႔ နွစ္ ဦး သ ေဘာ တူ ေန မယ္ ဆုိ တာ က ေတာ႔ ကိုယ္႔ သ ေဘာ ကိုယ္ ေဆာင္။

အ တူ ေန ရင္း က ေန အ ဆင္ မ ေျပ ဘူး စိ တ္ သ ေဘာ ထား ျခင္း မ တုိက္ ဆုိင္ ဘူး ဆုိ ျပီး

ႏွစ ္ဦး သေဘာ တူ နင္ ႔လမး္ နင္ သြား ငါ ႔ လမ္း ငါ သြား ဆုိ ျပီး

ကိုယ္႔ အထုပ္ ကိုယ္ ဆြဲ ဆငး္ သြား ၾက မယ္ ဆုိ ရင္ ေတာ႔ ဘာ မွ ေျပာ စရာ မရွိ။

မိန္း ခ ေလး က ဆက္ မ ေန ခ်င္  ေတာ႔ လုိ႔  ဆင္း သြား မယ္ ဆုိ ရင္ က် န္ ေန ခဲ႔ တဲ႔

ေယာက်ာ္ ေလး က ေအး ေအး ေဆး ေဆး  လမ္း ခြဲ ေပး ပါ ႔ မ လား။

ေယာ က်ာ္း ေလး က မႏွစ္ သက္ ေတာ႔ လုိ႔ ျဖစ္ ျဖစ္ ေန ရ တာ ရုိး သြားလုိ႔ ဘဲ ျဖစ္ ျဖစ္

လမ္း ခြဲ ၾက ပါ စုိ႔  လုိ ႔ ဆုိ လာ ရင္ ေကာ မိန္း ခ ေလး ဘက္ က နစ္ နာ ေၾကး ေတြ

ဘာ ေတြ မ ေတာင္း ဘဲ

“  အ စာ ၀ ေတာ႔ ဌာ န ကို ျပန္ တဲ႔ သူ “ လုိ႔ မ စြတ္ စြဲ ဘဲ

လမ္း ခြဲ တာ ကုိ အ သာ တ ၾကည္ နဲ႔  လက္ သင္႔ ခံ နုိင္ ပါ ႔ မ လား

ဆုိ တာ ေတြ က လဲ က်ဳပ္ တုိ႔ ထည္႔ မ တြက္ လုိ႔ မ ရ ဘူး ေနာ္။

 

တ ကယ္ ေျပာ ၾက  စုိ႔ ဆုိ ရင္ က်ဴပ္ တုိ႔ လူမ်ဳိး က သံ ေယာဇဥ္ အ လြန္ ၾကီး တတ္ ၾက

တဲ႔ လူ ေတြ ဗ်ာ။

ကေ လး ဘ ၀ က ကုိယ္ ေဆာ႔ ခဲ႔ ကစား ခဲ႔ တဲ႔ အရုပ္ ေလး ေတြ ေတာင္ ဘီဒုိ ထဲ

ထည္႔ သိမ္း တတ္၊

ကိုယ္ ငယ္ ငယ္ က ၀တ္ ခဲ႔ တဲ႔ အ၀တ္ အ စား ေလး ေတြ ကိုေ တာင္ ေသတၱာထဲ

မွာ ပ ရုပ္ လုံးေ တြ ထည္႔ ျပီး အ မွတ္ တရ သိမး္ တတ္ တဲ႔ လူ မ်ဳးိ ဗ်ာ။

အဲ ေတာ႔ လက္ ထပ္ တာ မ ထပ္ တာ  အ ပ ထား

ႏွစ္ အပုိင္း အျခား နဲ႔ အ တူ ေန ခဲ႔  အတူ သြား ခဲ႔  အ တူ စား ခဲ႔ သူ ကို

လြယ္ လြယ္ နဲ႔ ေမ႔ လုိ႔ ရ မ လား ဆို တာ ကုိ  ေတြး ၾကည္႔ မိ ၾက သ လား

လုိ႔ က်ဳပ္ က ေမး ခြန္း ထုတ္ ေန မိ ပါ တယ္။

 

အဲ ေတာ႔ က်ဳပ္ ေမး ခ်င္ တာ က မိန္း ကေ လး ေတြ ကေ ျပာ မယ္။

ကိုယ္ အ ေၾကာင္း မ  သိ တဲ႔ လူ ကို  လက္ ထပ္ ျပီး

လင္ ဆုိ း မယား တ ဖား ဖား ဆုိ  ျပီး  ေတာ႔ မ ေန ရ ေအာင္

ဒူး နဲ႔ မ်က္ ရည္ သုတ္ မ ေန ရ ေအာင္  အစမ္း ေတာ႔ ေပါင္း ၾကည္႔ မယ္

မ ၾကဳိက္ ရင္ ေရ ရွည္ လက္ မ တြဲ ဘူး လုိ႔  ေတြး ထား မယ္။

ဒါ က မိန္း က ေလး ဘက္ က အ ေတြး။

ကဲ ေယာက်ာ္း ေတြ က ေရာ အ ဲ လုိ သူ မ်ား နဲ႔   အစမ္း ေပါင္း ၾကည္႔ ဘူး တဲ႔

မိနး္ မ  တစ္ ေယာက္ ကို   အစမ္း ေတာ႔ ေပါင္း ၾကည္႔ ခ်င္ ၾကည္႔ မယ္

အတ ည္ လက္ ထပ္ ဘုိ႔  ကို ေတာ႔  စိ တ္ ထဲ ရွိ ပါ ႔ မ လား ဆုိ တာ ကို

က်ဳပ္ ေတြး ေန မ ိပ ါတယ္။

ေနာက္ သ ၀န္ တုိ တတ္ တဲ႔ ေယာက်ာ္း ဆုိ တာ က စိတ္ မ ထင္ ရင္

အ ရင္ ရီး စား ရွိ ဘူး တာ ကို ေတာင္  ရ န္ လုပ္ ခ်င္ လုပ္ ေနတတ္တာ။

အဲ ေတာ႔ သူ မ်ား နဲ႔ အ စမ္း ေန ၾကည္႔ ဘူး တဲ႔ မိနး္ မ ကို

အ ရင္ လူ  နဲ႔  ေန ခဲ႔ တာ ကို ဇာတ္ ေၾကာင္း လွန္ ျပီး ရ န္ ေတြ လုပ္ေန မယ္ ဆုိ ရင္ ေကာ

မိန္း မ က ေရ ရွည္ သီး ခံ နုိင္  ပါ ႔  မ လာ းလုိ႔ လဲ ေတြး မိ ျပန ္ပါတယ္။

 

အ ေၾကာင္း မ သိ ေသး နဲ႔ လူ နဲ႔ တစ္ ခါ တည္း လက္ မ ထပ ္ဘူး။

ဘ ၀ ကို အခ်ဳပ္အ ေနွာင္ မခံ ဘူး။

အ ဆင္ မ ေျပ ဘဲ နဲ႔ တ စ္ သက္ လုံး ေတာ႔ “ ကာ မ ပိုင္”

ဆုိ တဲ႔ စကား လုံး နဲ႔ အခ်ဳပ္ မ ခံ ဘူး လုိ ႔ တြက္ တာ  က ေတာ႔

မွန္ သင္႔ သ ေလာက္ မွန္ ပ ါတယ္။

ဒါ ေပ မယ္ ႔ ဒီ တစ္ ေယာက္ နဲ႔ အဆင္ မ ေျပ လုိက္ လမး္ ခြဲ လုိက္။

ဟုိ တစ္ ေယာက္ နဲ႔ အဆင္ မ ေျပ လုိက္ လမး္ ခြဲ လုိက္ ။

ဆုိ ျပီး  အဆင ္မ ေျပ တုိင္း လမ္း ခြဲ ေန ရမယ္ ဆုိ ရင္ ေကာ

လုိ႔ ေတြး ၾကည္႔ မိ ေတာ႔ ရင္ ေမာ ပါ တယ္။

လင္ အ ေရြး မ မွား ရ ေအာင္

“ရီး စား တစ္ ေထာင္ လင္ ေကာင္ တစ္ ေယာက္ “ လုိ႔ စ ကား ပုံ ရွိ ေပ မယ္႔ လည္း

ရီး စား မ်ား သူ ဆုိ ရင္ အိမ္ ေထာင္ ဘက္ အ ျဖစ္ ေရြး ဘုိ႔ လက္ခံ ဘုိ႔  သိပ္ မ လြယ္ ကူ ဘူး ဆုိ ရင္

ဒီ လုိ တ ရား မ ၀င္ တစ္ ခု လပ္ ေတြ ကို ေရာ ေယာက်ာ္း ေလး ဘက္  ေက် ေက် နပ္ တပ္ နဲ႔

လက္ ခံ ပါ ႔ မ လား ဆုိ တာ ကို ေတြး ၾကည္႔ မိ ပါ တယ္.။

 

ဘယ္ ကိစၥမ ဆုိ  သူ ႔ ဘက္ ကိုယ္႔ ဘက္ အသာ စီး ယူ စဥ္း စား ၾက တာ ထုံးစံ ပါဘဲ။

အဲ ေတာ႔ လက္ မ ထပ္ ဘူ း  အ စမး္ ေတာ႔  ေန ၾကည္ ႔ မယ္ ဆုိ တာ ကို

မိန္း ကေ လး ဘက ္ လက္ ခံ တယ္ ဆုိ ရင္ ေတာင္ မွ ေယာက်ာ္း ေလး ဘက္ က

လြယ္ လြယ္ ကူ ကူ နဲ႔ လက္ ခံ ပါ ႔ မ လား ဆုိ တာ ေတြး ၾကည္႔ မိ ေတာ႔

သိပ္ ေတာ႔ မ လြယ္ လွ လုိ႔ ထင္ ပါ တယ္.။

အဲ ေတာ႔  လက္ မ ထပ ္ ဘဲ အ စမး္ ေပါင္း ၾကည္႔ မယ္  ေန ၾကည္႔ မယ္ ဆုိ တာ က ေတာ႔

က်ဳပ္ တုိ႔ အရုိး စြဲ ေန ေအာင္ လက္ ခံ ထား တဲ႔  ဓ ေလ႔ ထုံး စံ ေတြ  အယူ အ ဆ ေတြ နဲ႔

ခ်ိန္ ျပီ းစဥ္း စား မိ လုိက္ ေတာ႔  ဟုိ မင္း သား ၾကီး လက္ ဆယ္ ေခ်ာင္း ေထာင္ ျပီး ေျပာ လုိက္ သလုိဘဲ

ေနာက္ လာ မယ္ ႔ “  ဆယ္ နွစ္ ဆယ္ ႏွစ္ “  ဆုိ ရင္ ေတာင္ မွ အဆင္႔ သင္႔ မျဖစ္ ေသးဘူး လုိ႔

ေတြး မိ ပါ တယ္။

ဒါ က ေတာ႔ က်ဳပ္ အျမင္ ပါ။

သူ မ်ား အ ျမင္ ေတြ ေတာ႔ ဘယ္ လုိ ရွိ မယ္ မ သိဘူး ေနာ္။

တ ကယ္ ေတာ႔ လဲ အခု လုိ ေျပာ ေန  ၾက တာ

မ်က္ မ ျမင္ ပုဏၰား ဆင္ စမး္ သလ ုိ  စမး္ ျပီး ေျပာ ေန ၾက တာပါ။

 

ဟုတ္ လား ေတာ႔ မ သိ ဘူး။

 

 

ကို ေပါက္လက္ ေဆာင္ အေတြး ပါး ပါးေလး

21-3-2014

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF