စာဖတ္ပရိသတ္အမ်ားစုက ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကို စိတ္၀င္စားေနၾကခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မကား ပီအာရ္ ဘယ္အေျခ အေနေရာက္ေနၿပီနည္းဟု စိတ္၀င္စားေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။
ယခုေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းအရ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ စေန၊ တနဂၤေႏြမွအပ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေနအထိ စည္းေ၀းေနေၾကာင္း၊ ခြင့္ယူျခင္းကိုပင္ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း၊ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈအရွိန္ရေနေၾကာင္း သိရ၏။ ၎ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းအဆင့္မွာ သံုးဆင့္ရွိၿပီး ပထမအဆင့္ မိမိတို႔အတြင္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဒုတိယအဆင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အျဖစ္ အစီရင္ခံစာေရးျခင္းတို႔ျဖစ္၏။
ေကာ္မရွင္၏အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကို ရက္ေပါင္း ၆၀ သတ္မွတ္ထားရာ ေအာက္တိုဘာလဆန္းတြင္ အၿပီးသတ္ ထုတ္ျပန္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤစာေရးသူသည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို စိတ္၀င္စားေသာ စာေရးဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ (ေကာ္မရွင္က မဖိတ္ၾကားေစကာမူ) အႀကံျပဳရန္ စိတ္အားထက္သန္သျဖင့္ ဤအႀကံျပဳစာကို ေရးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာျပည္သူမ်ားထဲတြင္ ပီအာရ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အုပ္စု သံုးစုရွိသည္ဟု ျမင္ရသည္။
ပထမအုပ္စုမွာ ဤစနစ္ကို အင္န္ဒီအက္ဖ္မွ တင္ျခင္း၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးမွ ေထာက္ခံျခင္း၊ အင္န္အယ္လ္ဒီမွ ကန္႔ကြက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔လည္း ကန္႔ကြက္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္၏။ ‘အခ်ိဳးခ်’ ဟူေသာစကားအရ မိမိတို႔ႀကိဳက္ေသာပါတီ၊ ေသခ်ာေပါက္ႏိုင္မည္ထင္ထားေသာ ပါတီက အျပတ္ႏုိင္လွ်င္လည္း အနည္းပါတီမ်ားကို မွ်ေ၀ေပးရမည္ဟု ယူဆကာ ကန္႔ကြက္ၾက သူမ်ားျဖစ္၏။
ဒုတိယအုပ္စုက အခ်ိဳးခ်စနစ္အရ ပါတီငယ္မ်ားလည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆကာ အခ်ိန္မီႏိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္ရန္ စိတ္ကူးၾကသူမ်ားျဖစ္၏။
တတိယအုပ္စုကား ပီအာရ္ကို လံုး၀စိတ္မ၀င္စားသူမ်ားဟု ဆိုရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေရာက္လွ်င္ မဲေပးခ်င္ေပးမည္။ မေပးဘဲေနခ်င္ေနမည္။ မည္သူတက္တက္၊ ကိုယ္ရွိမွ ကိုယ္စားရတာဟု သေဘာထားသူမ်ားတည္း။
ဤအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ပီအာရ္ကို ျပည္သူအားလံုး သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းဖို႔လိုပါသည္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ပီအာရ္အေၾကာင္း အေကာင္းေရးသူနည္းၿပီး၊ စုတ္ျပတ္ေအာင္ ရႈတ္ခ်သူမ်ားသည္။ အခ်ိဳ႔က ပထမအုပ္စုမွ ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္သတ္ ေရးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုဆုိးသည္မွာ ပီအာရ္ ဖန္တီးသူမ်ားအား ပုဂၢိဳလ္အရ ပုတ္ခတ္ျခင္းျဖစ္၏။ ဖတ္မိသူမ်ားက အမွန္ထင္သြား လွ်င္ ‘စနစ္’ နစ္နာမည္။
အမွန္မွာ ပီအာရ္စနစ္သည္ ဒီမိုကေရစီ စစ္စစ္ျဖစ္၏။ ဒီမုိကေရစီ၏ စံႏႈန္းက အမ်ားသေဘာကို လိုက္နာမည္၊ အနည္းဆႏၵ ကိုလည္း ေလးစားရမည္ဟုဆိုထားသည္။ ထိုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမွတ္အမ်ားဆံုးရသူကို အႏုိင္ေပးၿပီး နည္းသူက လံုး၀အရံႈး ျဖစ္လွ်င္ ‘အနည္းဆႏၵ’ ပါေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ မ်ားျခင္းႏွင့္နည္းျခင္း ကြာျခားခ်က္ကိုလည္း တြက္ရန္လိုသည္။ ဥပမာ-မဲ ၃၀၀၀ ႏွင့္ ၂၅၀၀ ဆိုပါစို႔။ ၃၀၀၀ သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ၂၅၀၀ ဆုိေသာ မဲကလည္း မနည္းလွပါ။ ၃၀၀၀ ကိုသာ အႏိုင္ေပးလွ်င္ ၂၅၀၀ မဲမ်ား အလဟႆျဖစ္ေတာ့မည္။ အနည္း၏ဆႏၵ လံုး၀မပါေတာ့ေပ။
ဤတြင္ ‘အခ်ိဳးခ်’ ဆိုရလွ်င္ ၀င္ေရြးေသာ ပါတီတိုင္းအမတ္ရမည္ဟု မဆိုလုိပါ။ ေရြးေသာပါတီတိုင္းရမည္ဆုိလွ်င္ ပိုက္ဆံ စိုက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၀င္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အခ်ိဳးကို မည္သို႔ခ်မည္နည္း။
ဤကိစၥကို ၾကပ္ၾကပ္သတိထားစဥ္းစားရန္ လိုသည္။ စာေမးပြဲေျဖသကဲ့သု႔ိ အနည္းဆံုးေအာင္မွတ္ သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ-၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရမွ ေအာင္မည္ဆုိတာမ်ိဳးျဖစ္၏။ ရာခိုင္ႏႈန္းတြက္ရာတြင္လည္း ‘မဲေပးခြင့္ရွိသူဦးေရ’ ကို ယူ၍ မျဖစ္ပါ။ ဆႏၵမဲ မေပးသူမ်ားကုိ ထည့္တြက္ရန္အေၾကာင္းမရွိပါ။ ‘မဲေပးသူဦးေရ’ ကိုသာတည္ၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္းတြက္ရပါလိမ့္မည္။ မဲေပးသူ တစ္သိန္း ဆိုပါစို႔၊ ေျခာက္ေသာင္းရသူသည္ အမ်ားဆံုးရသူျဖစ္လွ်င္ သူ႔ေနာက္မွ သံုးေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္း စသျဖင့္ တန္းစီရမည္။ ငါးပါတီ အထိ စီမည္လား၊ ေျခာက္ပါတီအထိလား စဥ္းစားရန္မလုိပါ။ အနည္းဆံုးရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ရန္လိုသည္။ အနည္းဆုံးရာခိုင္ႏႈန္းရမွတ္ကို မီလွ်င္ အခ်ိဳးခ် အမတ္အေရအတြက္ထဲပါမည္။ အနည္းဆံုး ရာခိုင္ႏႈန္းကိုမွမမီလွ်င္ ထည့္စဥ္းစားရန္ မလိုပါ။ လံုး၀ အရံႈးဟု ဆိုရမည္။
သို႔ေသာ္ အမွတ္တြက္ရာ၌ ၿမိဳ႔နယ္တစ္ခုစီ မဟုတ္ပဲ တိုင္းအလိုက္ စုေပါင္းရပါမည္။ သို႔မွသာ ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီက တိုင္းတစ္ခုအတြင္း စုစုေပါင္းရမွတ္ကိုရရွိကာ ၎ကိုစုစုေပါင္း မဲေပးသူအေရအတြက္ျဖင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳ႔ကို တြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အနည္းဆံုးရာခိုင္ႏႈန္းရေသာ ပါတီအထိ ျဖတ္လိုက္ရန္ျဖစ္၏။ ေနာက္ဆံုးအေျဖမွာ အခ်ိဳးအစားအရ အမတ္ဦးေရ ရလာပါလိမ့္မည္။ ထုိဦးေရအရ ပါတီမ်ားက ပါတီတြင္း ျပန္ခြဲေ၀ေပးရန္ျဖစ္၏။
ဤနည္းကို ‘ရႈပ္’ သည္ဟုထင္လွ်င္ ရွင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ နည္းလမ္းရွိပါသည္။ အခ်ိဳးခ်အမွတ္တြက္ေသာ ေကာ္မရွင္တြင္ ပါတီတိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး အားလံုးမ်က္ျမင္တြင္ တြက္ခ်က္ဖုိ႔လိုပါသည္။ လုပ္ရင္းျဖင့္ လြတ္သြားပါလိမ့္မည္။
အဓိက အက်ိဳးကား မဲအနည္းငယ္ျဖစ္ေစ၊ မဲ အျပတ္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္သူက အႏိုင္ရၿပီး မဲနည္းနည္းသာကပ္ၿပီး ရံႈးသူဟူ၍ ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ျခင္းတည္း။
မဲမ်ားသူလည္း သူ႔ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ရမည္။ နည္းသူမ်ားလည္း သူ႔ရာခိုင္းႏႈန္းအလိုက္ရမည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ တစ္ပါတီ တည္းက အသားစီအႏုိင္ယူျခင္း မရွိႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ပါတီစံုေရာက္ရွိကာ အသံစံု၊ ဆႏၵစံု၊ သေဘာထားအစံု တင္ျပႏိုင္ၾကမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ထပ္မံစည္းရံုးခြင့္ရရွိပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ‘ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္’ ထြန္းကားတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။     ။

( ေရႊကူေမႏွင္း – ၂ – ၉ – ၂၀၁၄ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာ )

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..