Dr.ေဒၚခင္ႏြယ္၀င္း၏ Facebook ေပၚမွ ရွင္းလင္းေဟာေျပာခ်က္မ်ား
ေတ ေဇာ ဓာတ္ ႏွင္႕ hormone မ်ား ဆက္ စပ္ ေန ပံုု
ေခတ္ မီေဆးပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္၊ ခႏၶာကိုုယ္ ႀကီး ရဲ႕ system အား လံုုး မ်ွတေနမယ္္္ ဆိုု ရင္ ေရာ ဂါ ေတြ မ ျဖစ္ ႀကပါဘူးတဲ႕။ တစ္ခုုခုု ခ်ြတ္ယြင္းသြား ျပီ ဆိုု ရင္ တေနရာရာ က ေရာ ဂါ တစ္ခုုခုုအ ေန နဲ႕ ေပၚလာေတာ႕တာဘဲ။ အဲ ဒီေတာ႕ ေပၚလာတဲ႕ ေရာ ဂါ မ်ိဳး စံုု ကိုု ေဘး ထြက္ ဆိုုး က်ိဳး ေတြ အ လြန္ မ်ား တဲ႕ ေဆး မ်ိဳး စံုု နဲ႕ကုုမယ့္ အ စား ခႏၶာကိုုယ္ ႀကီးမွာ လိုု အပ္ ေန တဲ႕ ဓာတ္ ေတြကို ျပန္ ျဖည္႕ ေပး လိုုက္ မယ္ ဆိုု ရင္ ျဖစ္ ေန တဲ႕ ေရာ ဂါ ေတြ တ ျဖည္း ျဖည္း ေပ်ာက္ သြား မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။
ေနာက္ ဆံုုး မွာ ေတာ႕ ဓာတ္ ႀကီး ၄ ပါး ပါ ဘဲ။ မ်ွ တ ေန ရင္ ေရာ ဂါ မ ျဖစ္ ပါ ဘူး။ ဓာတ္ ႀကီး ၄ ပါး လံုုး ဟာ အကုုန္ သူ႕ အ လုုပ္ နဲ႕ သူ အ ေရး ႀကီး ေပ မဲ႕ ေတ ေဇာ ဓာတ္ က ေတာ႕ ခႏၶာ ကိုုယ္ ႀကီး အ လုုပ္ ေကာင္း ေကာင္း လုုပ္ ဘိုု႕ အ ခ ရာ ပါ ဘဲ။ အဂၤ လိပ္ လိုု ေျပာ ရ ရင္ ခႏၶာ ကိုုယ္ ႀကီး အ တြက္ Master Conductor ေပါ႕။ ဒီ ေတ ေဇာ ဓာတ္ ေလာင္ က်ြမ္း ေစ ဘိုု႕ မွာ hormone ဓာတ္ ေတြ က ဘယ္ ေလာက္ အ ေရး ႀကီး လဲ ဆိုု တာ ေနာက္ ဆက္ တြဲ အ ေန နဲ႕အ ခြင္႔ သာ တဲ႔ အ ခါ၊ တင္ ျပ သြား ပါ႕ မယ္။
……………………………………………………………………………………………………………………….
ျမန္ မာ လိုု ဖတ္ ခ်င္ ေသာ မိတ္ ေဆြ မ်ား အ တြက္ Vitamin D 3 အ ေျကာင္း သိ ေကာင္း စ ရာ ဗ ဟုု သုုတ
ယ ခုု အ ခါ ျမန္ မာ ျပည္ ၌ ေရာ ဂါ မ်ိဳး စံုု ထူ ေျပာ ျပီး က်န္းမာ ေရး မ ေကာင္း ၾက ပါ။ အ ေၾကာင္း မ်ိဳး စံုု ေၾကာင္႔ ျဖစ္ ျပီး အ ေရး ၾကီး တဲ႔ အ ေၾကာင္း တစ္ ခုု အ ေၾကာင္း တင္ ျပ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။
Vitamin D3 ကိုု လူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထင္ ေန တာ က အ ရိုုး ေတြ ခိုုင္ ခံ႔ က်န္းမာေအာင္ လိုု႔ ဘဲ ထင္ ေန ၾက ပါ တယ္။ ဒီ vitaminဓာတ္ ရဲ႔ အ လြန္အ ေရး ၾကီး တဲ႔ အ ခ်က္ ကိုု လူ ေတြ သိပ္ မ သိ ၾကပါ ဘူး။ သူ က ခႏၶာ ကိုုယ္ ခုု ခံ အား ေကာင္း ဘိုု့ ႔ အ တြက္ အ လြန္ အ ေရး ၾကီး ပါ တယ္။အ ေရ ျပား ကိုု ေန ေရာင္ ျခည္ ထိ တဲ႔ အ ခါ cholesterol က ေန ျပီး vitamin D3 ကိုု ထုုတ္ လုုပ္ လိုုက္ ပါ တယ္။ ထုုတ္ ျပီး ျပီး ခ်င္း ခႏၶာ ကိုုယ္ ထဲ မွာ အ လုုပ္ မ လုုပ္ ႏိုုင္ ေသး ပါ ဘူး။ အ သဲ နဲ႔ ေက်ာက္ ကပ္ မွာ အ လုုပ္ လုုပ္ ႏိုုင္ တဲ႔ vitamin D3 ကိုု ေျပာင္း ရ ပါ တယ္။
ျမန္ မာ ျပည္ မွာ ေန ေရာင္ ျခည္ လံုု ေလာက္ စြာ ရ ေပ မဲ႔ လိုု႔ ျမန္ မာ ျပည္ ရဲ႔ ဝတ္ စား ဆင္ ယင္ မွဳ ေၾကာင္႔ တ ေၾကာင္း၊ အ သဲ ေရာဂါ ႏွင္႔ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ထူ ေျပာျခင္း တို႕ေၾကာင္႔ တေၾကာင္း vitaminDဓာတ္ ကိုု လံုုလံုုေလာက္ေလာက္ မ ရ ၾကပါ။ မိန္းမ ေယာကၤ်ား အားလံုုး ထဘီ လံုုခ်ည္ နဲ့႔ ေအာက္ ပိုုင္း ကိုု အ ကုုန္ ဖံုုး ထား ၾကပါ တယ္။ အကၤ်ီက် ေတာ႔ လဲ မ်ား ေသာ အား ျဖင္႔ လက္ ရွည္ ဘဲ ဝတ္ ၾက တာ ဆိုု ေတာ႔ အ ေပၚ ပိုုင္း လည္း ေန မ ထိ ပါ။
အ သဲ နဲ႔ ေက်ာက္ ကပ္ ေရာ ဂါ သည္ ေတြ က လဲ မ်ား ေတာ႔ vitamin D 3 ရွိ ေပ မဲ႔ အ လုုပ္ လုုပ္ ႏိုုင္ တဲ႔ ဓာတ္ ကိုု ေျပာင္းဖို႔ အား နည္း ေန ၾက ပါ တယ္။ပိုု ဆိုုး ေစ တဲ႔ အ ခ်က္ က ေတာ႔ လူ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား ကလည္း hypothyroid ျဖစ္ ေန ၾက ေတာ႔ ခုု ခံ အား သိပ္ ကိုု နည္း ေနၾကတာ နဲ႔ အ မ်ွ ေရာဂါမ်ိဳးစံုုဝင္တာ ခံ ၾကရပါတယ္။အ သဲ ေရာ ဂါ ၊TB၊ B ပိုုး၊ C ပိုုး ၊ ကင္ ဆာ စ သည္ ျဖင္႔ ေပါ႔။

အေၾကာင္း ရင္း တစ္ ခုု ကိုု သိ ရွိ နား လည္ သြား ျပီ ဆိုု ရင္ “ ျပင္ လိုုက္ ရင္ သစ္ သြား မွာ ပါ”
– အ ရွင္ ဆႏၵာ ဓိက

……………………………………………………………………………………………………………………………….
ဘယ္ဆီကို ဘယ္လို စားသင့္သလဲ
ေျမ ပဲ ဆီ၊ ေျပာင္း ဖူး ဆီ၊ Canola oil ,Sunflower oil, Soybean oil ,Vegetable oil မ်ား ထုုတ္ လုုပ္ ရာ ၌ အ ေစ႕ မ်ား ကိုု အ ပူ ရွိန္ အ ျမင္႕ မွာ အ ပူ ေပး ျပီး အ ဆီ ကိုု ညွစ္ ထုုတ္ ရ ပါ တယ္။ Polyunsaturated oils – room temperature မွာ မ ခဲ ဘဲ liquid ျဖစ္ ေန ပါ တယ္။ထိုု ေနာက္ ဓာ တုု ေဗ ဒ ေဆး မ်ိဳး စံုု ကိုု သံုုး ျပီး စား သံုုး သူ ဝယ္ ခ်င္ ေအာင္ အ ျပီး သတ္ ရ ပါ တယ္။ ဒီ ဆီ ေတြ ဟာ ဆီ ေခ်း တက္ လြယ္ ျပီး (rancid )ခႏၶာ ကိုုယ္ တြင္း ေယာင္ ကိုုင္း ေစ ပါ တယ္။
ဒီ ဆီ ေတြ ကိုု ဓာ တုု ေဗ ဒ နည္း နဲ႕ ေျပာင္း ထား ေတာ႕ unstable ျဖစ္ လြယ္ ျပီးး လူ ကိုု ဥ ပါဒ္ ေပး မဲ႕ oxygen free radicals ေတြ အ မ်ား ၾကီး ရွိ ပါ တယ္။ ပိုု ဆိုုး တာ က ဒီ ဆီ ေတြ ကိုု ဓာ တုု ေဗ ဒ နည္း နဲ႕ ျပန္ ခဲ ေအာင္ လုုပ္ ျပီး margarine , crisco oil အ ေန နဲ႕ ေရာင္း တာ ဟာ ဥ ပါဒ္ အ လြန္ မ်ား ျပီး ႏွလံုုး ေရာ ဂါ ၊ ကင္ ဆာ၊ ဆီး ခ်ိဳ၊ ေသြး တိုုး စ သည္ ျဖင္႕ ေရာ ဂါ မ်ိဳး စံုု ဝင္ ႏိုုင္ ပါ တယ္။
– ဘာ မ ဆိုု အိမ္ လုုပ္ ေတြ ဘဲ စား သံုုး ၾကပါ။ ေလာ ဘ ဦး ေဆာင္ ေန တဲ႕ ကုုမၺဏီ ၾကီး ေတြ က ေရာင္းတာ ေတြ ေရွာင္ ရင္၊ သက္ ရွည္ က်န္းမာ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ကြ်န္ မ တိုု႕ ရဲ႕ ေခတ္ ျကီး က လံုုး ဝ ေျပာင္း လဲ သြား ပါ ျပီ။ ေရာ ဂါ ထူ ေျပာ ျပီး အ သက္ တိုု ၾကမယ္႕ ကာ လ ေရာက္ လာ ျပီ ထင္ ပါ ရဲ႕။ သ တိ နဲ႕ ေန ျပီး ဥာဏ္ ကိုု သံုုး မယ္ ဆိုု ရင္ ခံ သာ ပါ လိမ္႕ မယ္။Olive oil ,coconut oil စား ျက ေပါ႕။ မီး ျပင္း ျပင္း နဲ႕ ခ်က္ ရင္ အုုန္း ဆီ သံုုး ျပီး၊ salad အသုပ္စား ရင္ သံ လြင္ ဆီ သံုုး ပါ။
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ဇီ ဝိ တိေျႏၵ ႏွင္႕ ေခတ္ မီေဆး ပ ညာ အ ယူ အ ဆ
ေဆး ပ ညာ (Functional medicine – ခႏၶာ ကိုုယ္ မွာ ရွိ တဲ႕ system အား လံုုး ဟာ မ်ွ တ ေန တာ = က်န္း မာ ျခင္း ) က ထြက္ ဆိုု တာ က၊ လူ တစ္ ေယာက္္ ရဲ႕ က်န္း မာ ေရး ဟာ အ စာ အိမ္ ေအာက္ မွာ ရွိ တဲ႕အူ ရဲ႕ က်န္း မာ ျခင္း ေပၚ မူ တည္ ပါ တယ္ တဲ႕။ အူ တြင္း မ က်န္း မာ တဲ႕ သူ ဟာ ေရာ ဂါ မ်ိဳး စံုု ဝင္ ျပီး က်န္း မာ ေရး မ ေကာင္း ပါ ဘူး တဲ႕။
ဋီ ကာ ေက်ာ္ ဖတ္ ရင္း နဲ႕ ဘာ သြား ေတြ႕ သ လဲ ဆိုု ေတာ႕ မိ မိ ႏွင္႕ တကြျဖစ္ဖက္ ကမၼဇရုုပ္ေတြ ရွင္ သန္ ေန ေအာင္ ေစာင္႕ ေရွာက္ ေသာ ကမၼဇရုုပ္မ်ား ၏ အ သက္ သည္ ဇီ ဝိ တ ရုုပ္ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ေစာင္႕ ေရွာက္ ျခင္း မွာ အ စိုုး ရ လိုု႕ ဇီ ဝိ တိေျႏၵ လိုု႕ ေခၚ ပါ တယ္။
စိတ္ ဝင္ စား စ ရာ ေကာင္း တာ က ေတာ႕ ဇီ ဝိ တိေျႏၵ ဟာ( ဥ ပါ ဒိႏၷ ကာ ယ )တ ကိုုယ္ လံုုး မွာ ရွိ တဲ႕ အ ျပင္ အ စာ အိမ္ ေအာက္ ေန ရာ ျဖစ္ တဲ႕ ဝမ္း မီး မွာ လဲ ရွိ တယ္ ဆိုု တာ ပါ ဘဲ။ ေဆး ပ ညာ သ ေဘာ နဲ႕ ျကည္႕ မယ္ ဆိုု ရင္ လူ႕အ သက္ ေစာင္႕ ဟာ အူ ထဲ မွာ လဲ ရွိ တယ္ ေပါ႕။
အဲ ဒီ ေတာ႕ အူ က်န္း မာ ေရး ဟာ ဘယ္ ေလာက္ အ ေရး ျကီး တယ္ ဆိုု တာ ထင္ ရွား ေန ပါ ျပီ။
အူ က်န္း မာ ခ်င္ ရင္ လမ္း ေဘး စာ ေတြ ေရွာင္၊ gluten ၊ ႏြား ႏိုု႕ ေရွာင္၊ ဟင္း ရြက္ ေတြ ျကိတ္ ေသာက္၊ probiotics ေတြ ေသာက္ ျပီး ေကာင္း တဲ႕ ပိုုး ေတြ အူ ထဲ မွာ ေမြး လိုုက္ မယ္ ဆိုု ရင္ ခုု ခံ အား ေတြ လဲ ေကာင္း ျပီး ဇီ ဝိ တိေျႏၵ က ေစာင္႕ ေရွာက္ အား ေတြ မ်ား ျပီ ေပါ႕။
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ကင္ ဆာ ႏွင္႕ သ ႀကား ဓာတ္
ကင္ ဆာ ဟာ သ ႀကား ကိုု အင္ မ တန္ ႀကိုုက္ တယ္ ဆိုု တာ သိ ခဲ႕ တာ ႏွစ္ ေပါင္း တစ္ ရာ ရွိ ခဲ႕ ပါ ျပီိ။ သိုု႕ ပါ ေသာ္ လည္း လူ နာ အ ေလး ခ်ိန္ တက္ ရင္ ၿပီး ေရာ ဆိုု ၿပီး ကင္ ဆာ ဆ ရာ ၀န္ ေတြ က အ စ လူ နာ စား ခ်င္ တာ အ ထူး သ ျဖင္႕ အ ခ်ိုုဳ ေတြ ေႀကြး တာ စိတ္ ပူ စ ရာ ပါ။
သ ႀကား ဓာတ္ မ်ား ရင္ insulin ဓာတ္ တက္ မယ္၊ insulin ဓာတ္ တက္ ရင္ အ ဆီ က လာပ္ စည္း ေတြ ပြား ရံုု မ က ကင္ ဆာ က လာပ္ စည္း ေတြ လည္း ပြား ပါ တယ္။ Insulin AMPK ( Kinase pathway ) နဲ႕ ပါ။ Insulin makes cells grow including cancer cells.
ကိုုယ္ ဖမ္း ခ်င္ တဲ့ အ ရာ ကိုု သူ တိုု႔ၾကိုုက္ တာ နဲ႔ မ်ွား ၿပီး ဖမ္း ႀက တယ္ မ ဟုုတ္ လား။ ဥပ မာ ငါး ဖမ္း ခ်င္ ရင္ တီ ေကာင္ ကိုု သံုုး သ လိုု ဘဲ ေပါ႕။ ဒီ အ တိုုင္း ပါ ဘဲ ကင္ ဆာ ဘယ္ ေန ရာ မွာ ရွိ လဲ ဆိုု တာ သိ ခ်င္ ရင္ လူ နာ ထဲ ကိုု သ ၾကား ( radio isotope tagged sugar ) ထိုုး ၿပီး ကင္ ဆာ ရွာ တဲ႔ Pet Scan ကိုု တြင္ တြင္ ၾကီး သံုုး ေန ၾ က တဲံ႕အ ေထာက္ အ ထား ကိုု သာ ေထာက္ ရွဳ ၿပီး ၾကည့္ ၾက ပါ ေတာ႕။
အ မ်ား ေကာင္း က်ိုုဳး မိုု႕ အ ေတြး အ ေခၚ အ ယူ အ ဆ ေတြ ၿပန္ လည္ ဆန္း သစ္ ေစ ခ်င္ ပါ တယ္။ အ ေတြး အ ေခၚ ေဟာင္း ေတြ နဲ႕ အ တိတ္ မွာ မ က်န္ ရစ္ ပါ ေစ နဲ႕။
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ေဟာ ေျပာ ပြဲ တုုန္း က အ လြန္ အ ေရး ႀကီး တဲ႕ အ ခ်က္ တစ္ ခုု ေျပာ ျပ ဘိုု႕ ေမ႕ က်န္ ရစ္ လိုု႕ ဒီ က ေန ဘဲ ေျပာ ျပ ပါ ေတာ႕ မယ္။
မိ သား စုု အ လိုုက္ ဆီး ခ်ိဳ ေရာ ဂါ ျဖစ္ ေန တဲ႕ သူ ရဲ႕ က ေလး ေတြ က genetic predisposition for diabetes လဲ ရွိ နိုုင္ တာ မိုု႕ မွတ္ ရန္ အ ခ်က္ က ေလး တစ္ ခုု တင္ ျပ ခ်င္ ပါ တယ္။
Early diabetes ကိုု စ တင္ ျဖစ္ ေစ တဲ႕ အ ေႀကာင္း ( ဆီး ခ်ိဳ ခ လုုပ္ ကိုု ပြင္႕ ေအာင္ ဖြင္႕ တဲ႕ ) ဟာ –
၁. ႏြား နိုု႕
၂. သ ႀကား
၃.အ ခ်ိဳ မွန္႕ တိုု႕ ျဖစ္ ပါ တယ္။
က ေလး ေတြ ( ၁ ႏွစ္ မွ ၁၂ ႏွစ္ ) အ ရြယ္ မွာ Vitamin D3 1000IU -2000IU တိုုက္ ရင္ Type 1 diabetes မွ ကာ ကြယ္ ေပး နိုုင္ ပါ တယ္ တဲ႕။ဒီ အ ခ်က္ အ လက္ ဟာ Vitamin D အႀကာင္းသုုေတသနလုုပ္ျပီး ( PhD )ရ ထား တဲ႕ နာ မည္ ေက်ာ္ ဆ ရာ ၀န္ ႀကီး ရဲ႕ တင္ ျပ ခ်က္ ျဖစ္ ပါ တယ္။
ခင္ ႏြယ္ ၀င္း ရဲ႕ အာ ေဘာ္ မ ဟုုတ္ ပါ။

padonmar

About padonmar

has written 227 post in this Website..

THAKHIN CJ #12112010 (5/2/16)

   Send article as PDF