Wikipedia က CIA စီအိုင္ေအ မွတ္တမ္း ကိုကိုးကားထားတာေတြ႕ လို႕ယခင္ကတင္ျပခ်က္ နဲ႕ မကြာေသာ္လည္း ေအာက္ပါအခ်က္ ကိုထဲ့စဥ္းစားသင့္တယ္၊

၁၊ ေငြစက္ကူ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း

၂၊ ေငြေၾကးေဖာင္ပြျခင္း

၂၀၀၅ နဲ႕ ၂၀၀၇ အၾကား ႏွစ္စဥ္ ၃၀.၁% တက္တယ္

 ကုန္ေစ်းႏွုန္း ၃၀ မွ ၆၀ % တက္ တယ္ လို႕ေဖာ္ျပထား

  ယင္းတို႕မွာ စီးပြါးေရးအခက္အခဲျဖစ္ေပၚလာရျခင္းရဲ့ အရင္းအျမစ္ အဓိကအခ်က္ေတြဘဲလို႕ NLD မွဦးစိုးဝင္း နဲ႕ဦးျမင့္သိန္း ကဆို

၃၊ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အရ စိုက္ပ်ိဳးေရးကလြဲလို႕လုပ္ငန္းေတြကို ျပည္သူပိုင္လိုက္သိမ္းျခင္း

၃၊ ႏိုင္ငံျခားမွရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈ အင္အားနဲျခင္း

၄၊ရြာေပါင္း ၃၀၀၀ ေလာက္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး ျခင္းလူမ်ိဳးစုေတြကိုအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွိပ္စက္လို႕ ေတာထဲမွာပုန္းလွ်ိဳးေနရျခင္း

၅ ျပည္ေျပးဒုက္ခ သယ္မ်ား  HIV AIDS  စတဲ့အေရးၾကီး  ျပသနာေတြ ကိုမရင္ဆိုင္ မေျဖရွင္းဘဲ ေနျပည္ေတာ္ ဆိုျပီး ျမိဳ႕ေတာ္သစ္(ကုန္က်စရိတ္ၾကီးနဲ႕) သြားေရာက္တည္ေဆာက္ျခင္း

စတဲ့အေၾကာင္းမ်ိဳးစုံတို႕ပါဝင္ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါ ေၾကာင္း

Economy of Burma – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_burma

Independence

After a parliamentary government was formed in 1948, Prime Minister U Nu attempted to make Burma a welfare state and adopted central planning. Rice exports fell by two thirds and mineral exports by over 96%. Plans were partly financed by printing money, which led to inflation.[9] The 1962 coup d’état was followed by an economic scheme called the Burmese Way to Socialism, a plan to nationalize all industries, with the exception of agriculture. The catastrophic program turned Burma into one of the world’s most impoverished countries.[4][10] Burma’s admittance to Least Developed Country status by the UN in 1987 highlighted its economic bankruptcy.[11]

Export goods

natural gas, wood products, pulses, beans, fish, rice, clothing, jade and gems

Inflation averaged 30.1% between 2005 and 2007.[13] Inflation is a serious problem for the economy. In April 2007, the National League for Democracy organized a two-day workshop on the economy. The workshop concluded that skyrocketing inflation was impeding economic growth. “Basic commodity prices have increased from 30 to 60 percent since the military regime promoted a salary increase for government workers in April 2006,” said Soe Win, the moderator of the workshop. “Inflation is also correlated with corruption.” Myint Thein, an NLD spokesperson, added: “Inflation is the critical source of the current economic crisis.”[20]

In recent years, both China and India have attempted to strengthen ties with the government for economic benefit. Many nations, including the United States and Canada, and the European Union, have imposed investment and trade sanctions on Burma. The United States has banned all imports from Burma.[14] Foreign investment comes primarily from People’s Republic of China, Singapore, South Korea, India, and Thailand.[21]

[edit]

According to the report, the guidelines require that programs run by humanitarian groups “enhance and safeguard the national interest” and that international organizations coordinate with state agents and select their Burmese staff from government-prepared lists of individuals. United Nations officials have declared these restrictions unacceptable……

The shameful behavior of Burma’s military regime in tying the hand of humanitarian organizations is laid out in these pages for all to see, and it must come to an end,” said U.S. Representative Tom Lantos (D-CA). “In eastern Burma, where the military regime has burned or otherwise destroyed over 3,000 villages, humanitarian relief has been decimated. At least one million people have fled their homes and many are simply being left to die in the jungle.”

U.S. Representative Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) said that the report “underscores the need for democratic change in Burma, whose military regime arbitrarily arrests, tortures, rapes and executes its own people, ruthlessly persecutes ethnic minorities, and bizarrely builds itself a new capital city while failing to address the increasingly urgent challenges of refugee flows, illicit narcotics and human trafficking, and the spread of HIV/AIDS and other communicable diseases.”

External
Exports

$6.504 billion (2009 est.)

note: official export figures are grossly underestimated due to the value of timber, gems, narcotics, rice, and other products smuggled to Thailand, China, and Bangladesh (2009)

Export goods natural gas, wood products, pulses, beans, fish, rice, clothing, jade and gems
Main export partners Thailand 52%, India 12.3%, China8.8%, Japan 4.3% (2008)
Imports

$3.555 billion (2009 est.)

note: import figures are grossly underestimated due to the value of consumer goods, diesel fuel, and other products smuggled in from Thailand, China, Malaysia, and India (2009)

Import goods fabric, petroleum products, plastics, fertilizer, machinery, transport equipment, cement, construction materials, crude oil; food products, edible oil
Main import partners China 31.3%, Thailand 20.8%,Singapore 20.4%, Malaysia 5% (2008)
Public finances
Public debt $7.373 billion (2009 est.)
Revenues $1.142 billion
Expenses $2.354 billion (2009 est.)
Economic aid recipient: $127 million (2001 est.)
Main data source: CIA World Fact Book
All values, unless otherwise stated, are in US dollar

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF