BSCI Code of Conduct in Myanmar Translation

mipukayNovember 13, 20091min4102

စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအဖွဲ ့အစည်းများမှ လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်လေးစားကျင့်သုံးရမည့်စံညွှန်းများ
(ဘီအက်စီအိုင် မှ လေးစားကျင့်သုံးသည့် စံညွှန်းများ-BSCI Code of Conduct)

ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ ့ချုပ်ညီလာခံ၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့လူ ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း၊ ကလေးအခွင့်အရေးနှင့်မိန်းကလေးများခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်း(ပုံစံမျိုးစုံ) ပပျောက်ရေးကုလသမဂ္ဂညီလာခံ၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ကမာ္ဘလုံးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်၊ နိုင်ငံမျိုးစုံတွင်အခြေစိုက်သော ကုမ္ပဏီများအတွက် စီးပွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးနှင့် ဖွံ ့ဖြိုးရေးအဖွဲ ့၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ဘီအက်စီအိုင်၏ ပြုမူနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ စံညွှန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ
လူ ့အဖွဲ ့အစည်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို ့အတွက် ်ကိုက်ညီအောင် ရည်ရွယ်၍ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါစံညွှန်းများသည် ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကုမ္ပဏီများသာမက ၎င်း၏ဆင့်ပွားပေးဆောင်သူများအပါအဝင်သည်
အဆုံးသတ်ထုတ်လုပ် ပြီးစီးသည် အထိ ဘီအက်စီအိုင်၏အဖွဲ ့ဝင်များကို ကိုုယ်စားပြု ကာလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရပါမည်။ အောက်ဖော်ပြပါ လိုအပ်ချက်များမှာ အထူးအရေးပါသဖြင့် တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိုရည်ရွယ် ကာ အခြေပြုအကောင်အထည်ဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်စေခြင်း
နိုင်ငံအလိုက်ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ စက်မှုထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်လိုက်နာရမည့်
အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်၊လ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ ့ချုပ်ညီလာခံမှချမှတ်ချက် တို ့နှင့်အတူအခြားသော ပါတ်သက်ဆက်နွယ်
သည့်မည်သည့်ချမှတ်ချက်မှန်သမျှကိုမဆို ဖြောင့်မှန်စွာကျင့်သုံးရပါမည်။

၂။ အဖွဲ ့အစည်းလွပ်လပ်ခွင့် နှင့် အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပိုင်ခွင့်
မည်သူမဆို ဆဒ္ဒအလျှောက် စီးပွားရေး ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ မည်သည့်အဖွဲ ့အစည်းနှင့်မဆို ဖွဲ ့ စည်းခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့် လွတ်လပ်စွာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခွင် ့ရှိစေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အချို ့သောအခြေအနေအရ (သို ့မဟုတ်) နိုင်ငံ၏ဖွဲ ့စည်းပုံအရလွတ်လပ်စွာအဖွဲ ့အစည်း ဖွဲ ့စည်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားသည်များရှိသော်လည်း မည်သူမဆိုတန်းတူရည်တူ လွတ်လပ်စွာဖွဲ ့စည်းခွင့် နှင့် ညှိနှိုင်းခွင့်များရရှိရေးအတွက်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်စေခြင်း ရှိရပါမည်။ အလုပ်ခွင်အတွင်း၌ပင် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များသည် ၎င်းတို ့အဖွဲ ့ဝင်များထံ လွတ်လပ်စွာ ဝင်ထွက်ဆက်ဆံခွင့်ရှိစေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ ့ချုပ်ညီလာခံ ချမှတ်ချက် အပိုဒ် – ၈၇၊ ၉၈၊ ၁၃၅ နှင့် ၁၅၄ ။

၃။ ခွဲခြားဆက်ဆံ မှုမှ တားမြစ်ခြင်း
ငှားယမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်ခြင်း၊ သင်ယူခွင့်ပြုခြင်း၊ ရာထူးမှတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ တာဝန်မှရပ်ဆဲခြင်း (သို ့) ပင်စင်ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များတွင် ကျားမ၊ အသက်၊ ဘာသာ၊ လူမျိုး၊ လူတန်းစား၊ ရင်းနှီးမှုကျောထောက်နောက်ခံ၊ အရည်အချင်းမပြည့်ဝမှု၊ ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံခွဲခြားမှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အလုပ်သမားအသင်းဝင် သမဂ္ဂစသည်ဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံရေးနှင့်နှီးနွယ်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုင်းညွှတ်မှု (သို ့) အခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသွင်ပြင်လက္ခဏာစရိုက်ထူးခြားမှု စသည်ဖြင့် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ သည်းညည်းခံ လက်ခံပေးရပါမည်။
ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ ့ချုပ်ညီလာခံ ချမှတ်ချက် အပိုဒ် – ၁၀၀၊ ၁၁၁၊ ၁၄၃၊ ၁၅၈ နှင့် ၁၅၉ ။

၄။ လျှော်ကြေးပေးခြင်း
ပုံမှန်အလုပ်ချိန်များ၊ အချိန်ပိုများ နှင့် ကွဲပြားသောအလုပ်ချိန်အပိုများအတွက်လုပ်ခငွေ ကို ပေးချေရာတွင်တရားဝင်သတ်မှတ် ထားသည့် အနည်းဆုံး (သို ့) ၎င်းထက်ပို၍ (သို ့မဟုတ်) စက်မှုထုတ်ကုန်စံညွှန်းပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပေးရမည်။ တရားမဝင်မှု၊ ခွင့်ပြုချက်မရမှု (သို ့မဟုတ်) စည်းကမ်းလိုက်နာမှု အတွက် လုပ်ခဝင်ငွေမှ ဖြတ်တောက်ခြင်းကို မပြုလုပ်ရပါ။
အချို ့သောအခြေအနေများတွင် တရားဝင်အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ဝင်ငွေသည် နေထိုင်မှုစရိတ်အပေါ်လောက်ငှခြင်း မရှိပါက လောက်ငှခြင်းရှိသည်အထိ ထပ်မံအပိုဆောင်း၍ သုံးစွဲနိုင်ငွေကို ပစ္စည်းပံ့ပိုးသူကုမ္ပဏီမှ၎င်းတို ့၏ အလုပ်သမားများ အတွက် ချီးမြှောက်ပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်သည်။ စည်းကမ်းလိုက်နာစေခြင်းများအတွက် ဝင်ငွေမှဖြတ်တောက်ခြင်းများကို လုံးဝ ခွင့်လွှတ်မည် မဟုုတ်ပါ။
ပစ္စည်းပံ့ပိုးသူများသည် အလုပ်သမားများ၏ ဝင်ငွေ နှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို အသေးစိတ်စာရင်းပြုစု၍ ရှင်းလင်းစွာ သိရှိနိုုင်ရန်အတွက် ပုံမှန်စီစဉ်ပေးရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီများသည် ဝင်ငွေနှင့်ရပိုင်ခွင့်များပေးဝေခြင်း များသည်တည်ဆဲဥပဒေများ နှင့်အပြည့်အဝ ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းနှင့် လုပ်ခရှင်းပေးခြင်းများသည် အလုပ်သမားများအတွက် သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေမှု ကို ဦးတည်၍ ပြုစုစီစဉ်ထားကြောင်း သေချာစေရမည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ ့ချုပ်ညီလာခံ ချမှတ်ချက် အပိုဒ် – ၂၆ နှင့် ၁၃၁ ။

၅။ အလုပ်ချိန်များ
ပစ္စည်းပံ့ပိုးသူကုမ္ပဏီများသည် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအပေါ်အလုပ်ချိန်သတ်မှတ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ့ ဥပဒေနှင့်လိုက်လျှောညီထွေရှိရမည်။ ရက်သတ္တပါတ်အတွင်း အများဆုံးခွင့်ပြုအလုပ်ချိန်ကို နိုင်ငံဥပဒေအရသတ်မှတ်ချက် ထားရှိသော် လည်း ၎င်းသတ်မှတ်ချက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၄၈ နာရီ ထက်ကျော်လွန်ခြင်းမရှိရပါ။ အချိန်ပိုနာရီမှာမူ တစ်ပါတ် အတွက် အချိန်နာရီပေါင်း ၁၂ နာရီထက်မကျော်လွန်ရပါ။ အချိန်ပိုခေါ်ယူရာတွင် မိမိဆန္ဒအလျှောက် လုပ်ကိုင်လိုခြင်းဖြစ်ရန် ကို သေချာစေရမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ခငွေမှာမူ ပုံမှန်ထက်မြင့်မားသောနှုန်းဖြင့် ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားများသည် တစ်ပါတ် လျှင် ၆ ရက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးပါက အားလပ်ရပ် တရားဝင် ခံစားပိုင်ခွင့် ၁ ရက်ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ ့ချုပ်ညီလာခံ ချမှတ်ချက် အပိုဒ် – ၁ နှင့် ၁၄ ။

၆။ အလုပ်ခွင် ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးကင်းမှု
ရှင်းလင်းသော စည်းမျဉ်း နှင့် လုပ်ဆောင်ရန်များကို ထုတ်ပြန်၍ လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ဆိုင်သော ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးကင်းရေး၊ အထူးသဖြင့် ယာယီပံ့ပိုးပေးထားသော တစ်ဦးချင်းသုံး ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ သန် ့ရှင်းသောရေအိမ်၊ သောက်ရေသုံးရေ လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်မှု နှင့် အကယ်၍အဆင်သင့်မည်ဆိုပါက တစ်ဦးချင်းစီအတွက် အစားအသောက် သိမ်းဆည်းရန်နေရာ စသည်ဖြင့်တို ့ကိုပါ မဖြစ်မနေ ဖော်ထုတ်ပံ့ပိုး ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
အခြေခံလူ ့အခွင့်အရေးနှင့်သွေဖီသော နားနေဆောင်အခြေအနေ ၊ အလုပ်ခွင်လေ့ကျင့်ကွင်း နှင့် အလုပ်ခွင် အခြေအနေများကို လုံးဝလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သောအလုပ်သမားများ ကို မလုံခြုံသော၊ ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သော၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး နှင့် အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများတွင်ထားရှိလုပ်ကိုင်စေခြင်း မပြုရပါ။
ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ ့ချုပ်ညီလာခံ ချမှတ်ချက် အပိုဒ် – ၁၅၅ နှင့် ထောက်ခံချက်အမှတ် ၁၆၉ နှင့် ၁၉ဝ ။

အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးအဖွဲ ့အစည်းတို ့လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းများ(ဘီအက်စီအိုင်စည်းမျဉ်းများ) ကို လေးစားကျင့်သုံးရန်အတွက် အုပ်ချုပ်သူကိုယ်စားလှယ် ခန် ့ အပ်၍ လူအားလုံး၏ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတို ့ အတွက်လိုအပ်သည်များကို တာဝန်ယူ၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများအားလုံးအတွက် ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းမှတ်ရာများထားရှိပေးခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာများကိုဘေးကင်းစွာကိုင် တွယ်အသုံးချနည်းသင်ပေးခြင်း ပြုလုပ်ပေးရမည့်အပြင် အဆိုပါသင်တန်းများကို ထပ်ဖန်တစ်လဲလဲပုံမှန် ပြုလုပ်ကာ လူသစ်ရော၊ လူဟောင်းပါ တက်ရောက်သင်ကြားမှုခံယူစေရပါမည်။ ကာကွယ်ရေးစံနစ်များ၊ ရှောင်ရှားရန်နှင့်ယာယီကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေး ရှောင်တစ်ခင် ကုသနည်းများကိုပါ တတ်မြောက်စေရန်ဖော်ထုတ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇၊ ကလေးသူငယ်အလုပ်ခိုင်းစေမှု မှတားမြစ်ခြင်း
ကလေးအလုပ်သမားထားရှိခြင်းကို ကမာ္ဘ ့ကုလသမ္ဂညီလာခံ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား သမဂ္ဂ ညီလာခံတို ့မှ (သို ့မဟုတ်) နိုင်ငံဥပဒေအရ လုံးဝတားမြစ်ထားပါသည်။ မည်သို ့သောသတ်မှတ်မှုစံညွှန်းများရှိပင်ရှိလင့်ကစား ၎င်းတို ့ အနက်မှ အဖြောင့်မှန်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ တွင် ကျွန်ကဲ့သို ့ သောခိုင်းစေခြင်း (သို ့ မဟုတ်) ကလေး၏ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နစ်နာစေသောမည်သည့်အခြေအနေမျိုးကိုမဆို လုံးဝတားမြစ်ထားသည်။
ကလေးသူငယ်အလုပ်သမား၏အခွင့်အရေးကို လုံးဝကာကွယ်ပေးရမည်။ မည်သည့်ဖြစ်ရပ်တွင်မဆို အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးများ အလုပ်လုပ်နေသည်ကိုတွေ ့ရှိပါက ကလေးအလုပ်သမားအဖြစ် စေခိုင်းသည်ဟု သတ်မှတ်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သွေဖီကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခံရပါမည်။ ၎င်းကစ္စကိုစာရွက်စာတမ်းနှင့်တကွ ဘီအက်စီအိုင်သို ့တင်ပြရမည်။ ၎င်းအခြေအနေတွင် ပစ္စည်းပံ့ပိုးသူက အဆိုပါကလေးများအား ကျောင်းထား၍ပညာသင် စေခြင်းအပြင် အခြားသောလိုအပ်သည့် မည်သည့်ပံ့ပိုးမှုမျိုး ကိုမဆို ထောက်ပံ့ကာ အရွယ်ရောက်သည့်တိုင်အောင် ကျောင်းဆက်တက် ကာပညာသင်ကြားစေရမည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ ့ချုပ်ညီလာခံ ချမှတ်ချက် အပိုဒ် – ၇၉။ ၁၃၈၊ ၁၄၂ နှင့် ထောက်ခံချက်အမှတ် ၁၄၆ ။

၈၊ အဓ္ဓမ စေခိုင်းမှု နှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာစေမှုအား တားမြစ်ခြင်း
ချေးငွေချ၍ ငွေတိုးအား လုပ်အားဖြင့်ဆပ်စေခြင်း (သို ့) ပုဂ္ဂလိကစာရွက်စာတမ်းများအားထိန်းသိမ်း၍ အဓ္မစေခိုင်းခြင်း စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသော အတင်းအကြပ်စေခိုင်းမှုပုံစံမျိုးစုံကိုတားမြစ်သည်။ ၎င်းတို ့သည် အကျဉ်းကျအလုပ်သမားကဲ့သို ့ ပြုမူခြင်းများဖြစ်သဖြင့် အခြေခံလူ ့အခွင့်အရေး ရပိုင်ခွင့်များမှ သွေဖီသောကြောင့် လုံးဝတားမြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုယ်ခန္ဒာအားနှိပ်စက်၍ ပြစ်ဒါဏ်ပေးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သို ့)ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်အောင်ပြုမူခြင်း တို ့အပြင်
နှုတ်ဖြင့်ရုန် ့ ရင်းကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းများအား လုံးဝတားမြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားအဖွဲ ့ချုပ်ညီလာခံ ချမှတ်ချက် အပိုဒ် – ၂၉ နှင့် ၁၀၅ ။

၉။ ဘေးပါတ်ဝန်းကျင်အန္တရယ်ဖြစ်စေခြင်းမှ ထိန်းသိမ်းခြင်း
စွန် ့ပြစ်ပစ္စည်းများထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများ နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများချမှတ်ခြင်းတွင် ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်း များထားသိုလ်ခြင်းနှင့်စွန် ့ပြစ်ခြင်း၊ ပါတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းစေသောဘေးထွက်ပစ္စည်းများလေထဲသို ့ ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့် ရေဆိုးများစွန် ့ပြစ်ခြင်းတို ့ကို တရားဝင် သတ်မှတ်ချက် (သို ့) လိုအပ်ချက်ထက်အတိုင်းအတာပမာဏ ထက်မကျော်လွန်စေရန်အတွက် ထိန်းသိမ်းချမှတ်ရမည် ဖြစ်သည်။

၁၀။ အုပ်ချုပ်မှု နည်းစံနစ်များ
ပစ္စည်းပံ့ပိုးသူကုမ္ပဏီသည် လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်များကို ပြည့်စုံပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် နည်းစံနစ်များကို ချမှတ် ရမည်။ အဆိုပါစံနစ်သည် ဘီအက်စီအိုင်၏သတ်မှတ်စံညွန်းများ၊ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ပြည့်မှီစေရမည် ဖြစ်ပြီး လာဘ်စားမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုမှကင်းဝေးစွာဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတိုင်းတွင်ကျင့်သုံး ရပါမည်။
စီမံအုပ်ချုပ်သူသည် လိုအပ်ချက်များကို မှန်ကန်စွာထမြောက်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၌ တာဝန်ရှိ သကဲ့သို ့၊ စဉ်ဆက်မပျက်ပြုပြင်ခြင်းများဆောင်ရွက်ရာ၌လည်း မှန်ကန်စွာခြင့်ချိန်စွာတိုင်းတာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုံမှန်အပါတ်စဉ်တိုင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း တို ့အပြင် ဘီအက်စီအိုင်၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် ပါတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်များကို အလုပ်သမားများနှင့်ဆက်သွယ်ကာ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို ့ကိုပါ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်သမားများအတွက်ဟု ညွှန်းဆိုကာ ဘက်မလိုက်ဘဲ ဤဘီအက်စီအိုင်စည်းမျဉ်းများအပေါ် အလျှော့ပေး လိုက်လျှောခြင်း မပြုသင့်ပါ။
ဤစည်းမျဉ်းဥပဒေသ၏ နောက်ဆက်တွဲများ
-ပစ္စည်းပံ့ပိုးသူကုမ္ပဏီ၏ ကြေငြာချက်
-အကောင်အထည်ဖော်ရန် အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်များ
-လေးစားလိုက်နာမှုမရှိခြင်း၏အကျိုးဆက်များ

ဘရပ်ဆဲလ်မြို ့၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၆ နေ ့စွဲပါကြေငြာချက် ကိုမြန်မာဘာသာသို ့ပြန်ဆိုထားပါသည်။

စာရေးသူ၏ဖွင့်ဟချက်
ကျွန်မရုံးအလုပ်အတွကဤစည်းမျဉ်းဘာသာပြန်ပြီးသားကို ၁ဝနာရီတိတိ အင်တာနက်မှာရှာကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာသာပြန်ပြီးသားမရှိလို ့မိမိဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မလိုဘဲ ရှာတဲ့သူတွေရှိရင်လွယ်ကူစေချင်တဲ ့အတွက်အခုလို တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သမားများအခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်များရှိကြောင်းဗဟုသုတသက်သက်သာဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတ်သက်မှုမှမရှိကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်။
မိပူးကေ

2 comments

  • thin

    November 16, 2009 at 1:00 am

    စာဖတ်သူတွေအတွက် ဗဟုသုတ တိုးပွားစေပါတယ်။

  • Pyaung Gye

    August 23, 2010 at 6:52 pm

    ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်

Leave a Reply