ပသို႕  ဆိုေစ (ေမာင္သာရ၏ စကာလံုးကိုသံုးျခင္း)

ၾကားျဖတ္ေရြေကာက္ပြဲၾကီး ၊ ျခိမ့္ျခိမ့္သဲက်င္းပျပီးစီးသြာပါျပီ။

ဖေယာင္းသုတ္၊ စာရင္းေဖ်ာက္၊ အတားအဆီးမ်ာစြာၾကားမွ  NLD ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ေျချပီ။

ေအာင္ပဲြခံ ခဲ့ ၾကပါျပီ။

နႏၵာသိမ္းဇံ၏  ခေယာင္းလမ္းကိုျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း ကဲ့သို႕

NLD လဲ   ဖေယာင္းလမ္းကိုျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ျခင္း အတြက္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

၂၀၁၅ အတြက္ အားသစ္ေလာင္း  ျပီး    စတင္ျပင္ဆင္ၾကပါ စို႕

About minn_annawar

has written 9 post in this Website..