စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ လူမွဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ေလးစားက်င့္သံုးရမည့္စံညႊန္းမ်ား
(ဘီအက္စီအိုင္ မွ ေလးစားက်င့္သံုးသည့္ စံညႊန္းမ်ား-BSCI Code of Conduct)

ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ညီလာခံ၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ကမၻာ့လူ ့အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း၊ ကေလးအခြင့္အေရးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း(ပံုစံမ်ိဳးစံု) ပေပ်ာက္ေရးကုလသမဂၢညီလာခံ၊ ကုလသမဂၢ၏ကမာၻလံုးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္၊ နိုင္ငံမ်ိဳးစံုတြင္အေျခစိုက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စီးပြားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးႏွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးအဖြဲ ့၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ဘီအက္စီအိုင္၏ ျပဳမူေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ စံညႊန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ
လူ ့အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တို ့အတြက္ ္ကိုက္ညီေအာင္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါစံညႊန္းမ်ားသည္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူကုမၸဏီမ်ားသာမက ၄င္း၏ဆင့္ပြားေပးေဆာင္သူမ်ားအပါအ၀င္သည္
အဆံုးသတ္ထုတ္လုပ္ ျပီးစီးသည္ အထိ ဘီအက္စီအိုင္၏အဖြဲ ့၀င္မ်ားကို ကိုုယ္စားျပဳ ကာလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳရပါမည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အထူးအေရးပါသျဖင့္ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကိုရည္ရြယ္ ကာ အေျချပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေစျခင္း
နိုင္ငံအလိုက္ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ စက္မွဳထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္လိုက္နာရမည့္
အနည္းဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္၊လ ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ညီလာခံမွခ်မွတ္ခ်က္ တို ့ႏွင့္အတူအျခားေသာ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္
သည့္မည္သည့္ခ်မွတ္္ခ်က္မွန္သမွ်ကိုမဆို ေျဖာင့္မွန္စြာက်င့္သံုးရပါမည္။

၂။ အဖြဲ ့အစည္းလြပ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားသမဂၢ ေဆြးေႏြးညွိနွိဳင္းပိုင္ခြင့္
မည္သူမဆို ဆဒၵအေလွ်ာက္ စီးပြားေရး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ မည္သည့္အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္မဆို ဖြဲ ့ စည္းခြင့္၊ ပါ၀င္ခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္ခြင္ ့ရွိေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခိ်ဳ ့ေသာအေျခအေနအရ (သို ့မဟုတ္) နိုင္ငံ၏ဖြဲ ့စည္းပံုအရလြတ္လပ္စြာအဖြဲ ့အစည္း ဖြဲ ့စည္းခြင့္ကိုတားျမစ္ထားသည္မ်ားရွိေသာ္လည္း မည္သူမဆိုတန္းတူရည္တူ လြတ္လပ္စြာဖြဲ ့စည္းခြင့္ ႏွင့္ ညွိႏွိုင္းခြင့္မ်ားရရွိေရးအတြက္အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္ေစျခင္း ရွိရပါမည္။ အလုပ္ခြင္အတြင္း၌ပင္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၄င္းတို ့အဖြဲ ့၀င္မ်ားထံ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ထြက္ဆက္ဆံခြင့္ရွိေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ညီလာခံ ခ်မွတ္ခ်က္ အပိုဒ္ – ၈၇၊ ၉၈၊ ၁၃၅ ႏွင့္ ၁၅၄ ။

၃။ ခြဲျခားဆက္ဆံ မွဳမွ တားျမစ္ျခင္း
ငွားယမ္းျခင္း၊ လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္ျခင္း၊ သင္ယူခြင့္ျပဳျခင္း၊ ရာထူးမွတိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ တာ၀န္မွရပ္ဆဲျခင္း (သို ့) ပင္စင္ေပးျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ က်ားမ၊ အသက္၊ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ လူတန္းစား၊ ရင္းနွီးမွဳေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ၊ အရည္အခ်င္းမျပည့္၀မွဳ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပနိုင္ငံခြဲျခားမွဳ၊ နိုင္ငံသားျဖစ္မွဳ၊ အလုပ္သမားအသင္း၀င္ သမဂၢစသည္ျဖစ္မွဳ၊ နိုင္ငံေရးႏွင့္ႏွီးႏြယ္မွဳ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုင္းညႊတ္မွဳ (သို ့) အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးသြင္ျပင္လကၡဏာစရိုက္ထူးျခားမွဳ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားမွဳမရွိဘဲ သည္းညည္းခံ လက္ခံေပးရပါမည္။
ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ညီလာခံ ခ်မွတ္ခ်က္ အပိုဒ္ – ၁၀၀၊ ၁၁၁၊ ၁၄၃၊ ၁၅၈ ႏွင့္ ၁၅၉ ။

၄။ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း
ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ အခ်ိန္ပိုမ်ား ႏွင့္ ကြဲျပားေသာအလုပ္ခ်ိန္အပိုမ်ားအတြက္လုပ္ခေငြ ကို ေပးေခ်ရာတြင္တရား၀င္သတ္မွတ္ ထားသည့္ အနည္းဆံုး (သို ့) ၄င္းထက္ပို၍ (သို ့မဟုတ္) စက္မွဳထုတ္ကုန္စံညႊန္းပါ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းေပးရမည္။ တရားမ၀င္မွဳ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရမွဳ (သို ့မဟုတ္) စည္းကမ္းလိုက္နာမွဳ အတြက္ လုပ္ခ၀င္ေငြမွ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရပါ။
အခ်ိဳ ့ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ တရား၀င္အနည္းဆံုးသတ္မွတ္၀င္ေငြသည္ ေနထိုင္မွုစရိတ္အေပၚေလာက္ငွျခင္း မရွိပါက ေလာက္ငွျခင္းရွိသည္အထိ ထပ္မံအပိုေဆာင္း၍ သံုးစြဲနိုင္ေငြကို ပစၥည္းပံ့ပိုးသူကုမၸဏီမွ၄င္းတို ့၏ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ခ်ီးေျမွာက္ပံ့ပိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းလိုက္နာေစျခင္းမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြမွျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ ခြင့္လႊတ္မည္ မဟုုတ္ပါ။
ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၀င္ေငြ ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေသးစိတ္စာရင္းျပဳစု၍ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိနုိုင္ရန္အတြက္ ပံုမွန္စီစဥ္ေပးရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထုတ္လုပ္သူကုမၸဏီမ်ားသည္ ၀င္ေငြႏွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားေပးေ၀ျခင္း မ်ားသည္တည္ဆဲဥပေဒမ်ား နွင့္အျပည့္အ၀ ကိုက္ညီမွဳရွိေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ခရွင္းေပးျခင္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစမွဳ ကို ဦးတည္၍ ျပဳစုစီစဥ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ညီလာခံ ခ်မွတ္ခ်က္ အပိုဒ္ – ၂၆ ႏွင့္ ၁၃၁ ။

၅။ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား
ပစၥည္းပံ့ပိုးသူကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ့ ဥပေဒနွင့္လိုက္ေလွ်ာညီေထြရွိရမည္။ ရက္သတၱပါတ္အတြင္း အမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳအလုပ္ခ်ိန္ကို နိုင္ငံဥပေဒအရသတ္မွတ္ခ်က္ ထားရွိေသာ္ လည္း ၄င္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၄၈ နာရီ ထက္ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိရပါ။ အခ်ိန္ပိုနာရီမွာမူ တစ္ပါတ္ အတြက္ အခ်ိန္နာရီေပါင္း ၁၂ နာရီထက္မေက်ာ္လြန္ရပါ။ အခ်ိန္ပိုေခၚယူရာတြင္ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ လုပ္ကိုင္လိုျခင္းျဖစ္ရန္ ကို ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ခေငြမွာမူ ပံုမွန္ထက္ျမင့္မားေသာနွုန္းျဖင့္ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ပါတ္ လွ်င္ ၆ ရက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ျပီးပါက အားလပ္ရပ္ တရား၀င္ ခံစားပိုင္ခြင့္ ၁ ရက္ရွိသည္။
ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ညီလာခံ ခ်မွတ္ခ်က္ အပိုဒ္ – ၁ ႏွင့္ ၁၄ ။

၆။ အလုပ္ခြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းမွဳ
ရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားကို ထုတ္ျပန္၍ လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းေရး၊ အထူးသျဖင့္ ယာယီပံ့ပိုးေပးထားေသာ တစ္ဦးခ်င္းသံုး ကာကြယ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ သန္ ့ရွင္းေသာေရအိမ္၊ ေသာက္ေရသံုးေရ လြယ္ကူစြာရရွိနိုင္မွဳ နွင့္ အကယ္၍အဆင္သင့္မည္ဆိုပါက တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အစားအေသာက္ သိမ္းဆည္းရန္ေနရာ စသည္ျဖင့္တုိ ့ကိုပါ မျဖစ္မေန ေဖာ္ထုတ္ပံ့ပိုး ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
အေျခခံလူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ေသြဖီေသာ နားေနေဆာင္အေျခအေန ၊ အလုပ္ခြင္ေလ့က်င့္ကြင္း ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ အေျခအေနမ်ားကို လံုး၀လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားမ်ား ကို မလံုျခံဳေသာ၊ က်န္းမာေရးနွင့္မညီညြတ္ေသာ၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ထားရွိလုပ္ကိုင္ေစျခင္း မျပဳရပါ။
ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ညီလာခံ ခ်မွတ္ခ်က္ အပိုဒ္ – ၁၅၅ ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္အမွတ္ ၁၆၉ ႏွင့္ ၁၉၀ ။

အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ ့အစည္းတို ့လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား(ဘီအက္စီအိုင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား) ကို ေလးစားက်င့္သံုးရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူကိုယ္စားလွယ္ ခန္ ့ အပ္၍ လူအားလံုး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးတို ့ အတြက္လိုအပ္သည္မ်ားကို တာ၀န္ယူ၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုေဘးကင္းစြာကိုင္ တြယ္အသံုးခ်နည္းသင္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရမည့္အျပင္ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားကို ထပ္ဖန္တစ္လဲလဲပံုမွန္ ျပဳလုပ္ကာ လူသစ္ေရာ၊ လူေဟာင္းပါ တက္ေရာက္သင္ၾကားမွဳခံယူေစရပါမည္။ ကာကြယ္ေရးစံနစ္မ်ား၊ ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ယာယီက်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းေရး ေရွာင္တစ္ခင္ ကုသနည္းမ်ားကိုပါ တတ္ေျမာက္ေစရန္ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၇၊ ကေလးသူငယ္အလုပ္ခိုင္းေစမွဳ မွတားျမစ္ျခင္း
ကေလးအလုပ္သမားထားရွိျခင္းကို ကမာၻ ့ကုလသမၢညီလာခံ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား သမဂၢ ညီလာခံတို ့မွ (သို ့မဟုတ္) နိုင္ငံဥပေဒအရ လံုး၀တားျမစ္ထားပါသည္။ မည္သို ့ေသာသတ္မွတ္မွဳစံညႊန္းမ်ားရွိပင္ရွိလင့္ကစား ၄င္းတို ့ အနက္မွ အေျဖာင့္မွန္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား တြင္ ကၽြန္ကဲ့သို ့ ေသာခိုင္းေစျခင္း (သို ့ မဟုတ္) ကေလး၏ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္နစ္နာေစေသာမည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးကိုမဆို လံုး၀တားျမစ္ထားသည္။
ကေလးသူငယ္အလုပ္သမား၏အခြင့္အေရးကို လံုး၀ကာကြယ္ေပးရမည္။ မည္သည့္ျဖစ္ရပ္တြင္မဆို အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ေနသည္ကိုေတြ ့ရွိပါက ကေလးအလုပ္သမားအျဖစ္ ေစခိုင္းသည္ဟု သတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး မူ၀ါဒနွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ေသြဖီေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္ခံရပါမည္။ ၄င္းကစၥကိုစာရြက္စာတမ္းနွင့္တကြ ဘီအက္စီအိုင္သို ့တင္ျပရမည္။ ၄င္းအေျခအေနတြင္ ပစၥည္းပံ့ပိုးသူက အဆိုပါကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းထား၍ပညာသင္ ေစျခင္းအျပင္ အျခားေသာလိုအပ္သည့္ မည္သည့္ပံ့ပိုးမွဳမ်ိဳး ကိုမဆို ေထာက္ပံ့ကာ အရြယ္ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းဆက္တက္ ကာပညာသင္ၾကားေစရမည္ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ညီလာခံ ခ်မွတ္ခ်က္ အပိုဒ္ – ၇၉။ ၁၃၈၊ ၁၄၂ ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္အမွတ္ ၁၄၆ ။

၈၊ အဓၶမ ေစခိုင္းမွဳ ႏွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာေစမွဳအား တားျမစ္ျခင္း
ေခ်းေငြခ်၍ ေငြတိုးအား လုပ္အားျဖင့္ဆပ္ေစျခင္း (သို ့) ပုဂၢလိကစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားထိန္းသိမ္း၍ အဓၼေစခိုင္းျခင္း စသည္ျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းမွဳပံုစံမ်ိဳးစံုကိုတားျမစ္သည္။ ၄င္းတို ့သည္ အက်ဥ္းက်အလုပ္သမားကဲ့သို ့ ျပဳမူျခင္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံလူ ့အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွ ေသြဖီေသာေၾကာင့္ လံုး၀တားျမစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုယ္ခႏၵာအားနွိပ္စက္၍ ျပစ္ဒါဏ္ေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သို ့)ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္ေအာင္ျပဳမူျခင္း တို ့အျပင္
ႏွုတ္ျဖင့္ရုန္ ့ ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမ်ားအား လံုး၀တားျမစ္သည္။
ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ညီလာခံ ခ်မွတ္ခ်က္ အပိုဒ္ – ၂၉ ႏွင့္ ၁၀၅ ။

၉။ ေဘးပါတ္၀န္းက်င္အႏၱရယ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ ထိန္းသိမ္းျခင္း
စြန္ ့ျပစ္ပစၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာပစၥည္း မ်ားထားသိုလ္ျခင္းႏွင့္စြန္ ့ျပစ္ျခင္း၊ ပါတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းေစေသာေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားေလထဲသို ့ ထုတ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ေရဆိုးမ်ားစြန္ ့ျပစ္ျခင္းတို ့ကို တရား၀င္ သတ္မွတ္ခ်က္ (သို ့) လိုအပ္ခ်က္ထက္အတိုင္းအတာပမာဏ ထက္မေက်ာ္လြန္ေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၀။ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ နည္းစံနစ္မ်ား
ပစၥည္းပံ့ပိုးသူကုမၸဏီသည္ လူမွဳေရးဆိုင္ရာတာ၀န္မ်ားကို ျပည့္စံုျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ နည္းစံနစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ ရမည္။ အဆိုပါစံနစ္သည္ ဘီအက္စီအိုင္၏သတ္မွတ္စံညြန္းမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပည့္မွီေစရမည္ ျဖစ္ျပီး လာဘ္စားမွဳ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွုမွကင္းေ၀းစြာျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာတိုင္းတြင္က်င့္သံုး ရပါမည္။
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာထေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၌ တာ၀န္ရွိ သကဲ့သို ့၊ စဥ္ဆက္မပ်က္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း မွန္ကန္စြာျခင့္ခ်ိန္စြာတိုင္းတာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပံုမွန္အပါတ္စဥ္တိုင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း တို ့အျပင္ ဘီအက္စီအိုင္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ဆက္သြယ္ကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို ့ကိုပါ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၄င္းသည္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ဟု ညႊန္းဆိုကာ ဘက္မလိုက္ဘဲ ဤဘီအက္စီအိုင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ အေလွ်ာ့ေပး လိုက္ေလွ်ာျခင္း မျပဳသင့္ပါ။
ဤစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသ၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
-ပစၥည္းပံ့ပိုးသူကုမၸဏီ၏ ေၾကျငာခ်က္
-အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
-ေလးစားလိုက္နာမွဳမရွိျခင္း၏အက်ိဳးဆက္မ်ား

ဘရပ္ဆဲလ္ျမိဳ ့၊ နို၀င္ဘာ ၂၀၀၆ ေန ့စြဲပါေၾကျငာခ်က္ ကိုျမန္မာဘာသာသို ့ျပန္ဆိုထားပါသည္။

စာေရးသူ၏ဖြင့္ဟခ်က္
က်ြန္မရံုးအလုပ္အတြကဤစည္းမ်ဥ္းဘာသာျပန္ျပီးသားကို ၁၀နာရီတိတိ အင္တာနက္မွာရွာၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဘာသာျပန္ျပီးသားမရွိလို ့မိမိဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မလိုဘဲ ရွာတဲ့သူေတြရွိရင္လြယ္ကူေစခ်င္တဲ ့အတြက္အခုလို တင္ျပေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အလုပ္သမားမ်ားအခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္မ်ားရွိေၾကာင္းဗဟုသုတသက္သက္သာျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္မည္သည့္နိုင္ငံေရးပါတ္သက္မွုမွမရွိေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါတယ္။
မိပူးေက

About mipukay

Kay Thwe Oo has written 13 post in this Website..

Merchandizing Manager of Production Factory

   Send article as PDF