ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့ နိုင္ငံေရးသမားၾကီးလဲမဟုတ္ပါဘူး နိုင္ငံေ၇းအေၾကာင္းလဲ မေလ ့လာဖူးပါဘူး ဒါေပမယ္ ့ကြ်န္ေတာ္အျမင္ကြ်န္

ေတာ္အျမင္ကြ်န္ေတာ္တိ္ု ့နိုင္ငံအေၾကာင္းကိုေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ ့ေျပာခြင္ ့၇ွိတယ္လိုယူဆပါတယ္။

မိမိနိုင္ငံသားကမွ မိမိနိုင္ငံအေၾကာင္းစိတ္မ၀င္စားရင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့နိုင္ငံကို ဘယ္သူကမွအထင္ၾကီးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ထို ့ေၾကာင္ ့

နိုင္ငံသားတိုင္း မိမိနိုင္ငံအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုခြင္ ့၇ွိတယ္လိုထင္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္သမၼတျဖစ္ခဲ ့ရင္ လူေတြေတာင္းဆိုတာကိုကြ်န္

ေတာ္လုပ္ေပးမယ္။ျပီးေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ထဲမွာတရားေသာ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပည္လူထုနဲ ့ညိွနွိဳင္းျပီး ထုတ္ျပန္မယ္ ခုကြ်န္ေတာ္

ေျပာမယ္ ့ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကေတာ ့ အမ်ားသူငါလက္ခံမယ္လိုယူဆပါတယ္

(၁)ျပည္သူလူထုစား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ဖို ့အတြက္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ ဆန္ေရစပါးမ်ားအားလံုး မိမိတိုင္းျပည္လူထုစားေသာက္ျပီးပိုလ်ွံမွသားလွ်င္ ျပည္ပကိုပို ့ခြင္ ့ျပဳမယ္
(၂)နိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၇ွင္မ်ားအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚျပီး အေကာက္ခြန္ညွိနွုိင္းျပီး ၂ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား နိုင္ငံတြင္းေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေစမည္(မွတ္ခ်က္)ထို ့သို ့ညိွနွဳိးရာတြင္ အနွစ္၅၀သို ့မဟုတ္အနွစ္၃၀သာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေစျပီး စာခ်ဳပ္နွစ္ျပည္ ့ပါက လူၾကီးသက္သက္သာမိမိနိုင္ငံသုိ ့ျပန္ရမည္ နွစ္မျပည္ ့မခ်င္း ရ၇ွိေသာအျမတ္ေငြမွ ၂%သာေကာက္ခံမည္ အမ်ားျပည္သူ၀ယ္သံုးစြဲနိုင္ေသာေစ်းနွဳန္းျဖစ္ေရာင္းခ်နိုင္ရမယ္
(၃)ပညာေရးတြင္လဲ ၁၀တန္းပညာအဆင္ ့ထိ၇ွိေသာသူသည္ ၁၀တန္းနွင္ ့တန္းေသာအလုပ္ရရမည္ မူလတန္းပညာအဆင္ ့သာ၇ွိသူသည္ သူနွင္ ့တန္ေသာအလုပ္၇၇ွိရမည္
(၄)နိုင္ငံသားအားလံုး၁၈နွစ္ျပည္ ့ေသာသူမ်ားစစ္မူ၆လထမ္းေဆာင္ရမယ္ ၆လျပည္ ့ပါက ထာ၀ရထမ္းေဆာင္ခ်င္သူမ်ားထမ္းေဆာင္နိုင္ျပီး နွဳတ္ထြက္ခ်င္သူမ်ားနွဳၽႊ္ထြက္နိုင္သည္အတင္းအၾကပ္စစ္မူထမ္းေစခ်င္မ်ိဳးမ၇ွိေစရ
(၅)မူလန္းပညာ၇ွိေသာသူသည္မိသားစု၃ေယာက္ကိုေကာင္းေကာင္းမြန္ထားနိုင္ရမယ္ အလယ္တန္းပညာ၇ွိေသာသူသည္ မိသားစု၄ေယာက္ကိုလုပ္ေကြ်းနိုင္မည္ အထက္တန္းပညာ၇ွိေသာသူမိသားစု၅ေယာက္ ဘြဲ ့ရတစ္ေယာက္သည္မိသာစု၆ေယာက္ကိုလုပ္ေကြ်းနိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရေအာင္ျပဳလုပ္ေပးမယ္
(၆)၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္လွ်င္ မိသားစု၃ေယာက္ကိုလုပ္ေကြ်းနိုင္ေသာ လစာရရွိရမယ္ အသက္ေပးျပီးစစ္မူထမ္းေနရေသာ စစ္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ရာထိခိုက္ခဲ ့ပါက သူတို ့မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ဘ၀အာမခံခ်က္၇ွိမည္ အိမ္ေပးခ်င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ အရင္အႏွီးထုပ္ေပးခ်င္တုိ ့ျပဳလုပ္ေပးမယ္ အသတ္ေပးျပီးျပဳလုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျဖစ္ပါကအလုပ္သမားအားလံုးအၾကံု၀င္သည္
(၇)ပညာေရးေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ဆရာ ဆရာမမ်ားအား လစာလံုေလာက္ေအာက္ပညာေရး၀န္းၾကီးနွင္ ့ ဆ၇ာဆရာမမ်ားသေဘာထားကို ၾကားနားျပီး လံုေလာက္ေသာလစာေပးမည္ ထို ့မွသာေက်ာင္းတြင္းတြင္ေပါ ့ေလ်ာ ့ေသာ သင္ၾကားမူေပ်ာက္ကြယ္ျပီး အမွန္တကယ္တတ္သိနားလည္ေသပညာ၇ွိမ်ားထြက္ေပါမည္ျဖစ္သည္
(၈)ထာ၀ရစစ္မူထမ္းေနေသာစစ္သားမ်ားသည္ တို္က္ပြဲ၀င္ျခင္းမဟုတ္ပဲ က်ြဲ ႏြား လူ သတၱ၀ါမ်ားအား ေသနတ္ျဖင္ ့ပစ္ခတ္ပါကက်ည္တစ္ေတာင္ ့လွ်င္ ေထာင္၂နွစ္က်ခံရမယ္
(၉)နုိင္ငံသားကတ္ျပား၇ွိေသာသူအားလံုးအား သိန္း၅၀၀တန္ေသာအိမ္ျပနိုင္ေသာသူသည္ သိန္း၁၀၀အစိုးရဘဏ္မွထုတ္ေခ်းမည္ အရစ္က်ေပးဆပ္ရမည္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမ၇ွိပါက ထို ့သူအားေနာက္ေနာင္တြင္ မည္သည္ဘဏ္မွထုတ္ေခ်းမည္မဟုတ္ နိုင္ငံသားတိုင္း အလုပ္အင္တာဗ်ဳးပါက ထို ့နိုင္ငံသားနွင္ ့တန္ေသာအလုပ္ကိုအစိုးရအဖြဲ ့မွာ၇ွာေပးမည္ မည္ငည္ ့လုပ္ငန္းေတြမဆို၀င္ေ၇ာက္လုပ္ကိုင္ရန္ဆႏၵ၇ွိပါက လုပ္ခြင္ ့ေပးရမည္ အလုပ္မေပးေသာလုပ္ငန္း၇ွင္မ်ားအားခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းပခ်က္မ၇ွိပါက တရားစြဲဆိုျခင္းခံရမည္
(၁၀)နိုင္ငံေရးအက်ည္းသားမ၇ွိေစရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆိုပါက သမၼတနဲ ့နွင္ ျပည္သူအားၾကား နားလည္မူယူျပီးျပည္ သူလူထုေတာင္းဆိုေၾကာင္းအရာ၁၀၀%မဟုတ္ရင္ေတာင္၇၅%လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ နိုု္င္ငံအတြင္းတကယ္တတ္သိနားလည္ေသာနိုင္ငံေရးသမားမ်ား အတိုက္အခံပါတီမ်ားကို တရား၀င္ထား၇ွိမည္(မွတ္ခ်က္)အျပိဳင္အဆိုင္၇ွိမွာသာလွ်င္တိုင္းျပ္ညတိုးတက္မူျမ္နဆန္မည္ ျပည္သူလူထုအားတံခါးပိတ္ျပီးအေမွာင္ခ်ထားပါက ၁၀စုနွစ္တစ္အေ၇ာက္ေတြကြ်န္ေတာ္တို ့နိုုင္ငံက ေက်ာက္ေခတ္သို ့ျပန္ေ၇ာက္သြားမည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္

ဒီေန ့ေတာ ့ဒီေလာက္ပဲဗ်ာေနာက္ေန ့မွာဆက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္သမၼတာျဖစ္ရင္၂ကိုဆက္အားေပးၾကပါေနာ္အဲမွာ ကြ်န္ေတာ္သမၼတာျဖစ္ရင္ ျပဳလုပ္မည္ ့စည္းကမ္းခ်က္ေတြကိုဆက္လက္ဖတ္၇ူပါေနာ္ ဒီေန ့အခ်ိန္သိပ္မရလို ့ပါသူငယ္ခ်င္းတို ့ေရ။

အိမ္လြမ္းသူမ်ားသူငယ္ခ်င္းအားလံုးက်န္းမာေပ်ာ္ရြင္နိုင္ပါေစ

ဆုေတာင္းလွ်က္ ကေလာင္တိုက္ကပြဲကိုအားက်ေသာ

မိုးတိမ္

About zinmyotun

zinmyotun has written 92 post in this Website..

   Send article as PDF