သို႕
အယ္ဒီတာ
မႏၱေလး ေဂဇက္ သတင္္းစာ


အေၾကာင္းအရာ . . . လခ်ဳပ္ ၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ အေကာင္းဆံုး ပိုစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမင့္ေပးရန္ တင္ျပျခင္း

အယ္ဒီတာ ခင္ဗ်ား .ယခုဆိုလွ်င္ မႏၱေလး ေဂဇက္သတင္းစာသည္ အသင္း၀င္ေပါင္း ၆၀၀၀ေက်ာ္ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျပီး တန္းမွီ ၀က္ဆိုက္တစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ အခ်ိဳ႕ေသာ ပိုစ္မ်ားမွလြဲ၍ မႏၱေလးေဂဇက္တြင္ ေရးသားထားေသာ ပိုစ္အမ်ားစုမွာ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ သုတ ရသ ပညာရပ္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏွိဳင္ေၾကာင္းကိုလဲ ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ထိုကဲ့သို႕ေသာ အက်ိဳးျပဳပိုစ္ ေရးသားသူမ်ားအား ခ်ီးျမင့္ေသာ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
စာေရးသားသူ အသင္း၀င္မ်ားအား စံအေနျဖင့္ ေလ့လာႏွိဳင္ေစရန္ လည္းေကာင္း
ထိုကဲ့သုိ႕ေသာ အက်ိဳးျပဳပိုစ္မ်ားကို ေရးသားသူ ေျမာက္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာေစ၇န္ လည္းေကာင္း
အက်ိဳးျပဳ ပိုစ္မ်ားအား စာဖတ္သူမ်ားမွ အခ်ိန္တိုင္း ဖတ္ရွဳႏွိဳင္ေစရန္ လည္းေကာင္း

၁. သုတ ဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးပိုစ့္
၂. ရသဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးပိုစ့္
၃. သတင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးပိုစ့္
စသည္အားျဖင့္ ခြဲျခားျပီးလွ်င္ လခ်ဳပ္ / ႏွစ္ခ်ဳပ္ အေကာင္းဆံုးပိုစ့္မ်ားကို အယ္ဒီတာ့အေနအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ေ၇ြးခ်ယ္ေပးျပီးလွ်င္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ပိုစ္မ်ားအား ေနာက္လတစ္လလံုး စာဖတ္သူမ်ား မဖတ္ရသူ မရွိရေလေအာင္ syicky posts အေနျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ပါေၾကာင္း ၊ ထို႕ေနာက္ The best of Editor’s choice အမည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ဖြင့္ထားျပီးလွ်င္ ထိုပိုစ္မ်ားအား သိမ္းဆည္းေပးထားသင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။
ထိုသို႕ ေ၇ြးခ်ယ္ခံရေသာ စာေရးသူမ်ားအားလဲ အဖိုးမျမင့္ေသာ္လဲ ဂုဏ္သိကၡာအားျဖင့္ တန္ဖိုးျမင့္ေသာ ဆုမ်ား (ဥပမာ အယ္ဒီတာ့လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာအား အီးေမးမွ ေပးပို႕ေပးျခင္း) စသည္ျဖင့္ ခ်ီးျမင့္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း ကိုလဲ အၾကံေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္လဲ အေကာင္းဆံုးပိုစ္မ်ားထဲမွ ႏွစ္ခ်ဳပ္ အေကာင္းဆံုးကိုလဲ ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ေပးေစခ်င္ပါသည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မႏၱေလးေဂဇက္တြင္ အက်ိဳးျပဳပိုစ့္မ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးျပဳပိုစ့္ ေရးသားသူမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာႏွိဳင္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါသည္ ခင္ဗ်ား…။

မႏၱေလးေဂဇက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာျဖင့္ အဓြန္႕ရွည္ပါေစသတည္း
ေမွာ္ဆရာ

About ေမွာ္ဆရာ

has written 58 post in this Website..

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေရးသားခ်က္မ်ားကိုသာ ေရးသားႏွိဳင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္. ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာနဲ႕ ေက်ာင္းၿပီးပါတယ္။ ပြင့္လင္းမႈနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကို ျမတ္ႏိုးပါတယ္။ သေဘာေကာင္းပါတယ္။ လက္သီးထိုး ျပင္းပါတယ္။ ဓါးထိုးပက္စက္ပါတယ္။ CJ # 9222010