“သတင္းစာဆရာ၊ သတင္းေထာက္ေခါင္းေဆာင္မႈမပါခဲ့တဲ့ေခတ္ တေခတ္မွမရွိဘူး။ အၿမဲေခါင္းေဆာင္မႈေပးေန တာဘဲဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ရဲရဲႀကီးေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးလုိ႔ သတင္း စာဆရာေတြ၊ သတင္းေထာက္ေတြကဘဲ အစုိးရျဖစ္လုိ႔လား။ သတင္းစာဆရာေတြ၊ သတင္းေထာက္ေတြကဘဲ ယခုအေခၚ တာ၀န္ခံပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြျဖစ္လုိ႔လားဆုိရင္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ေခါင္းေဆာင္မႈေပးတာ ငတ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈေပးတယ္။ အသတ္ခံၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈေပးတယ္။ ေထာင္ခ်ခံၿပီးေခါင္းေဆာင္မႈေပးတယ္။”

ယင္းစကားစုသည္ သတင္းစာဆရာ၊ သတင္းေထာက္တုိ႔၏ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပၾကယ္မ်ားထဲမွ တစ္ပြင့္တစ္ခုိင္ အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာႀကီးဦးထြန္းေဖ၏ စကားပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး၏စကားသည္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ေခတ္တုိင္းမွန္ကန္ေနမည့္စကားျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈေပးသူ

သတင္းစာဆရာ၊ သတင္းေထာက္(၀ါ) သတင္းသမားတုိ႔သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးေနသည္မွာ မွန္သည္။ မည္သုိ႔မည္ပံုေခါင္းေဆာင္မႈေပးေနသနည္း။ ေမးစရာရွိသည္။ သတင္းသမားတုိ႔သည္ ျပည္သူ၏ေရွ႕မွ မားမား မတ္မတ္ရပ္တည္ကာ မတရားေသာလုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ တရားေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေခါင္းေဆာင္ မႈေပးသည္။ မွားေနေသာအရာမ်ားကုိ ေထာက္ျပကာအမွန္ျဖစ္လာေစရန္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပး သည္။ လုိအပ္ခ်က္ရွိေနေသာေနရာမ်ားတြင္ ျပည္သူ၏အားပါယူ၍ ၀ုိင္း၀န္းျဖည့္တင္းရန္လုိအပ္လာပါက ေဆာ္ၾသမႈျပဳျခင္း၊ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္၀ေစရန္ ေရွ႕တန္းမွပါ၀င္ကာ ေခါင္းေဆာင္မႈေပး သည္။ ထုိအတြက္ သတင္းသမားတုိ႔ ရရွိသည့္ရလဒ္မွာ မည္သည့္အရာျဖစ္မည္နည္း။ ေကာင္းေသာဘက္မွ ရရွိ မည့္ ရလဒ္သည္ ျပည္သူအမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ဤရလဒ္သည္ လည္း သတင္းသမားတုိ႔ လုိခ်င္ေတာင့္တဆံုးေသာအရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤရလဒ္တစ္ခုသာရရွိပါေစ သတင္း သမားတုိ႔ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသမွ်သည္ တစ္ခဏခ်င္း ေျပေပ်ာက္သြားေစေသာ ေဆးေကာင္း တစ္ခြက္ျဖစ္သည္။

ဆုိခဲ့ပါအတုိင္း ျပည္သူတုိ႔၏ ေရွ႕မွ မားမားရပ္၍ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔မွေပးေသာ ဆုိးေသာရလဒ္သည္ ျပစ္တင္ႀကိမ္းေမာင္းျခင္း၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္အဖမ္းအဆီးခံရျခင္း၊ ေထာင္ခ်ခံရျခင္း၊ အသက္ေပးရျခင္း စသည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္လည္း အခါမလပ္သတင္းသမားတုိ႔ႀကံဳေတြ႕ၾကရ သည္။

ယင္းသုိ႔ ဆုိးေသာရလဒ္မ်ား ရရွိလာမည္ကုိ သတင္းသမားတုိ႔ ႀကိဳတင္မသိရွိခဲ့၍ ျပည္သူလူထု၏ အေရွ႕မွ မားမားရပ္ခဲ့ျခင္းလား။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပါ။ ႄခြင္းခ်က္မရွိ လက္ခံယံုၾကည္ေပးလုိက္ပါ။ သတင္းသမားတုိင္း ဆုိးေသာရလဒ္ကုိ ႀကိဳ၍ျမင္ခဲ့၊ သိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိရလဒ္ကုိ စုိးရြံ႕ေနပါက သတင္းသမားမဟုတ္ေတာ့။ ထုိရလဒ္ကုိမေၾကာက္ ရင္ဆုိင္၀ံ့သည့္အတြက္သာ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သာပင္ သတင္းသမားသည္ သတင္းသမားျဖစ္ေနျခင္းကုိ အႂကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ႏုိင္ေပသည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဆရာႀကီးဦးထြန္းေဖကလည္း အထက္ပါစကားကုိ ရဲရဲဖြင့္ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔အထိ လည္း ထုိစကားသည္ မွန္ေသာစကားျဖစ္ေနဆဲပင္။ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္လည္း မွန္ေနေပဦးမည္။

ဤေနရာတြင္ စာနယ္ဇင္းေလာက၊ သတင္းေလာကႏွင့္စိမ္းသူ၊ ကင္းကြာသူတုိ႔က ဆုိႏုိင္သည္။ “ဒါဆုိရင္ ျဖစ္ပ်က္ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြသိသင့္တဲ့ျဖစ္ရပ္၊ ျဖစ္စဥ္မွန္သမွ် ဒီကေန႔ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းေတြမွာ ထည့္ ေရးပါလား။ ဘာလုိ႔မေရးၾကတာလဲ” ဟု ဆုိမည္။ ယင္းအေမးစကားတုိ႔သည္ သတင္းသမားတုိ႔အား အမ်ားဆံုး အေမးခံေနရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားရျခင္းအေၾကာင္းတြင္ ထုိေမးခြန္း အတြက္ အေျဖတစ္ခုေပးလုိသည့္အတြက္လည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ လြန္စြာဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ သတင္းရယူျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္း တြင္ အခက္အခဲ၊ အေႏွာင့္အယွက္၊ အတားအဆီးမ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ရ၊ ေက်ာ္လႊားၾကရသည္။

သတင္းျဖစ္ေပၚရာေနရာမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ခက္ခဲစြာလုပ္ေဆာင္ရသည္။ အႏၲရာယ္ေျမာက္ ျမားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရသည္။

ယာဥ္တုိက္မႈ၊ မီးေလာင္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ဳိး၌ပင္ သတင္းသမားတုိ႔ လြတ္လပ္စြာသတင္းရ ယူခြင့္မရွိ။ သတင္းသမားဆုိသည္ကုိ သိရွိသည္ႏွင့္သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းက တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားျပဳေတာ့ သည္။ ထုိေနရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သတင္းသမားသည္လည္း သတင္းေလာက၏တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေမလ ၂ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသသုိ႔ နာဂစ္မုန္တုိင္း၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔(ေမ ၄ရက္)တြင္ သတင္းသမားတုိ႔ ထုိေဒသသုိ႔ ေရာက္ရွိသတင္းရယူခဲ့ၾကသည္။ ပ်က္စီးယုိယြင္း မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူတုိ႔၏ ဘ၀အေျခအေနကုိ အနီးစပ္ဆံုးေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ ျပည္သူလူထု သိရွိႏုိင္ေစရန္ ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ ဤေနရာတြင္လည္း တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရျပန္သည္။ စစ္ေဆးေမးျမန္းထိန္းသိမ္းျခင္းခံရေသာ သတင္းသမားမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

နာဂစ္မုန္တုိင္းသည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေနေသာ အမ်ဳိးသားအေရးျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ သတင္းသမားတုိ႔သည္လည္း မိမိတုိ႔၏ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာ သတင္း ရယူျခင္းမျပဳႏုိင္ခဲ့။

သတင္းတုိင္း ျပည္သူထံ ခ်ျပခြင့္မရ

သတင္းသမားသည္ သတင္းရယူရာတြင္သာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရသည္မဟုတ္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပရာတြင္ လည္း ရင္ဆုိင္ရျပန္သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ဌာနဆုိင္ရာသတင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ စာေပစိစစ္ေရး ၏ ေထာက္ခ်က္၊ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရတတ္သည္။ ဌာနေထာက္ခံစာ၊ တာ၀န္ရွိသူအမည္ႏွင့္ ေထာက္ခံ ခ်က္၊ ဂ်ာနယ္မွ တာ၀န္ယူရန္၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ ဆုိင္းငံ့စသည္ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ ထုိအခါ သတင္းသမားသည္ မိမိသတင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ တာ၀န္ယူရျပန္သည္။ ဌာနေထာက္ခံစာတင္ျပပါဆုိ လာလွ်င္ သတင္းရယူခဲ့ရာ ဌာနသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေထာက္ခံစာရရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ရျပန္သည္။ မိမိ၏သတင္း အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရျပန္သည္။ ထုိသုိ႔ရယူရာတြင္လည္း လြယ္လြယ္ႏွင့္မရ။ မည္သူမဆုိ မိမိ လက္မွတ္ႏွင့္ တံဆိပ္တုံးေရးထုိး ႐ုိက္ႏွိပ္ေပးျခင္းကုိ မလုပ္ေဆာင္လုိၾက။ တာ၀န္မခံလုိၾက။ ဌာနဆုိင္ရာအေန ျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသည္ကုိပင္ ယေန႔ကာလတြင္ လြန္စြာေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေနဟု ဆုိႏုိင္ သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ သတင္းအမ်ားအျပားသည္ ျပည္သူလူထုသိသင့္သိထုိက္ပါလွ်က္ ပံုႏွိပ္စာလံုးအျဖစ္ ျပည္သူ ထံခ်ျပခြင့္မရျဖစ္ၾကရသည္။ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ သတင္းသမားတုိ႔အဖုိ႔ အားမလုိအားမရျဖစ္ၾကရျပန္သည္။ လက္ထဲေရာက္လာၿပီးမွ လႊတ္ေပးလုိက္ရသည့္ ဆုလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ ျဖဳတ္၊ ပယ္ သတင္းမ်ဳိးသည္ အားႀကိဳးမာန္တက္ရယူခဲ့။ အပင္ပန္းအဆင္းရဲခံ ရယူခဲ့သည့္ သတင္းျဖစ္ ေနပါကလည္း သတင္းသမားအတြက္ စိတ္ႏြမ္းကိုယ္ေၾကျဖစ္ရျပန္သည္။ ထုိအခါမ်ဳိး၌လည္း သတင္းေလာက ကုိ စိတ္ကုန္ခန္းသြားတတ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕သတင္းေလာကမွ အၿပီးတုိင္ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ သတင္း ေလာကအတြက္ နစ္နာစရာကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သတင္းကုိ ေရြးခ်ယ္လာေတာ့သည္။ အပင္ပန္းခံ၍ သတင္းရယူျခင္းမျပဳေတာ့။ ထုိအခါ သတင္းသမားအရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းတုိ႔ က်ဆင္းရေတာ့သည္။ ယင္းသည္လည္း သတင္းသမားတုိ႔ မလြဲမေသြရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းတစ္ခုျဖစ္ သည္။ သတိရွိရွိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔လုိသည္။ ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းႏုိင္ရန္အထူးလုိအပ္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္ဆုိးမ်ား

ေနာက္တစ္ဆင့္ သတင္းသမားတုိ႔ရင္ဆုိင္ၾကရသည္က မိမိ၏သတင္း ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခံရၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာ သည့္ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာရလဒ္ရွိသကဲ့သုိ႔ မွန္ရာကုိေရးသားၾကရသည့္အတြက္ ဆုိးေသာရလဒ္မ်ား ႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ၾကရစျမဲပင္။ အေမွာင္တြင္းေနထုိင္သူတုိ႔၏ အျပစ္ရွာျခင္းကုိ ခံၾကရျပန္သည္။

ယင္းသုိ႔ သတင္းသမားမ်ား ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားၾကရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ‘ျပည္သူတုိ႔၏စကားျပန္’စာအုပ္၌ “သတင္းစာသမားသည္ သတင္းႏွင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြစုေဆာင္းတည္းျဖတ္ေဖာ္ျပရာ၌ အခက္အခဲမ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ရသည္။ သတင္းႏွင့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားကုိ ရွာေဖြစဥ္ကလည္း သတင္းစာ၏တာ၀န္ကုိ နားမလည္သူ၊ သေဘာမ ေပါက္သူ(သုိ႔မဟုတ္) သတင္းစာ၏တာ၀န္ကုိ ေႏွာင့္ယွက္လုိသူတုိ႔က သတင္းပိတ္၊ သတင္းဖံုး၊ သတင္းထိမ္၊ သတင္းလိမ္ၾကသည္။ သတင္းႏွင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပၿပီးသည္၏ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း အၿငိဳးထား အေရးယူ၊ ရန္သတၱဳ႐ုျပဳ စသည္ျဖင့္တုံ႔ျပန္ၾကသည္။ သုိ႔ျဖင့္သတင္းစာသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ သတင္းစာ သမားမ်ားစြာ၊ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေဖာ္ထုတ္သူမ်ားစြာ အျပစ္ရွာခံရ၊ တရားစြဲခံရ၊ အဖမ္းအဆီးအညႇဥ္းအပန္း၊ အ႐ုိက္အႏွက္ခံရ သည္မွာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျဖစ္သည္”ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ယေန႔ေခတ္အထိ မွန္ေနေသာျဖစ္ရပ္ပင္။

တိတ္တဆိတ္အသက္ေပးခဲ့ရသူေတြ

ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ေရွ႕တန္းမွပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ရာမွ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီး၌ သတင္းသမားေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ တုိ႔ အသက္ကုိပင္ ေပးဆပ္ခဲ့ရသည့္သာဓကမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ယင္းသုိ႔အသက္ေပးခဲ့ရေသာ သတင္း သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာမေရႊကူေမႏွင္းက“၂၀၀၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ဂ်ာနယ္လစ္သတင္းသမား ၆၅ေယာက္ဟာ သတင္းလုိက္ရင္း အသတ္ခံခဲ့ၾကရတယ္။ ဒီအေရအတြက္ဟာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တုန္းက ၇၂ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း အမ်ားဆံုးပါပဲ။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုးအတြင္း ေသဆံုးခဲ့သူေတြကုိ ေရတြက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၃၃၇ ေယာက္ေတာင္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒီ ၃၃၇ ေယာက္ထဲမွာ သတင္းဆုိင္ရာအလုပ္သမား မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ သုေတသီေတြ၊ ဘာသာျပန္သမားေတြ ေသဆံုး ခဲ့တာမပါေသးပါဘူး။ အထက္ပါေသဆံုးမႈေတြ ထဲမွာ ေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုးဟာ လူမသိသူမသိေသခဲ့ၾကတာပါ”ဟု မီဒီယာေလာကစာအုပ္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္အရဆုိလွ်င္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းေနသည္က ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ သတင္းသမားအမ်ားစုသည္ လူသိရွင္ၾကားေသဆံုးခဲ့ၾကျခင္းမဟုတ္။ လူမသိသူမသိေသဆံုးခဲ့ရသည္က အမ်ားစုဟုဆုိထားသည္။

တစ္ဖန္အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သည့္အတြက္ အသက္ေပးခဲ့ရေသာ သတင္းသမားမ်ားလည္းရွိရာ ထုိအထဲမွတစ္ဦး၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဆရာေမာင္၀ံသက “မၾကာေသးခင္လပုိင္းအတြင္း လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ သတင္းစာဆရာကေတာ့ သီရိလကၤာက Sunday Leader ဆုိတဲ့ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီ တာခ်ဳပ္ ၀ိကရမတြန္ေဂးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ သတင္းစာဆရာမလုပ္မီက ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္ ပါတယ္။ ေနာက္မွ သူ႔ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအျမင္ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခ်င္တဲ့အတြက္ သတင္းစာဆရာျဖစ္လာသူပါ။ သူရဲ႕ ထက္ျမက္တဲ့ ကေလာင္ထုိးႏွက္ခ်က္ကုိ အစုိးရကလည္း မႀကိဳက္၊ အစြန္းေရာက္သမားေတြကလည္း မႀကိဳက္ ရန္သူအေတာ္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ သည္လုိနဲ႔ ၈၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉ေန႔မွာ အလုပ္သုိ႔လာစဥ္ လမ္းမွာ ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္စီး ေသနတ္သမားေလးေယာက္က သူ႔ကားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္သြားၾကပါတယ္”ဟု ႐ႈေထာင့္သစ္စာေစာင္၊ အမွတ္-၁၊ အတြဲ-၁ မွာ `အမွန္တရားဘက္ေတာ္သား သတင္းစာဆရာမ်ား´ ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္  ေရးသားခဲ့သည္။

ယင္းသတင္းသမားသည္ မိမိအားလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မည္ကုိ ႀကိဳတင္သိရွိခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း ဆရာေမာင္၀ံသက “ထူးျခားတာကေတာ့ လုပ္ၾကံခံရတဲ့ သတင္းစာဆရာ ၀ိကရမတြန္ေဂးဟာ သူတစ္ခ်ိန္မွာ အသတ္ခံရေတာ့မယ္ဆုိတာ သိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူေသရင္ထည့္ဖုိ႔ အယ္ဒီတာအာေဘာ္ ေရးသြားတယ္။ သူအသတ္ခံရၿပီးခ်ိန္မွာ Sunday Leader ဂ်ာနယ္က အဲဒီေခါင္းႀကီးကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ လုိရင္းကေတာ့ အစုိးရလူေတြက သူ႕ရဲ႕ကေလာင္ကုိ ႐ုိက္ခ်ဳိးဖုိ႔ လူကုိ အေပ်ာက္ရွင္းၾကတာပဲျဖစ္ေၾကာင္း ေရး ထားပါတယ္”ဟု ဆုိထားသည္။

ျမန္မာသတင္းသမားတုိ႔သည္ မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ ထုိသုိ႔လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ မခံၾကရေသာ္လည္း ျပစ္တင္ျခင္း၊ အေရးယူျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းတုိ႔ကုိမူ အမ်ားစုခံၾကရသည္။ ျမန္မာသတင္းသမားတုိ႔တြင္ ၀ိကရမ တြန္ေဂးကဲ့သုိ႔ သတင္းသမားတစ္ေယာက္၏ စိတ္ဓာတ္အျပည့္အ၀ရွိေနၾကသည္။ ျပည္သူအတြက္၊ အမွန္ တရားအတြက္ဆုိလွ်င္ အသက္ႏွင့္ဘ၀ကုိ စြန္႔လႊတ္ရဲသူမ်ားျဖစ္သည္။

ကမ္းနားသစ္ပင္သည္ ျမစ္ေရတုိက္စားျခင္း၏ဒဏ္ကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ခံစားေနၾကရသည္။ အေျခခုိင္စြာရပ္တည္ ႏုိင္ခြင့္သူ႔မွာမရွိ။ သတင္းသမားတုိ႔၏ဘ၀သည္ ထုိကမ္းနားသစ္ပင္ထက္ပင္ အစုိးမရၾက။ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္ခြင့္ မရရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

သတင္းသမားဘ၀ ဘာေၾကာင့္ ျပည္သူမသိရွိရသလဲ

ထုိသုိ႔ သတင္းသမားမ်ား ျပည္သူႏွင့္ အမွန္တရားအတြက္ အသက္ကုိပင္ေပးဆပ္ေနၾကရေသာ္လည္း သူတုိ႔၏ ဘ၀မွန္ကုိ ျပည္သူအမ်ားစုက မသိရွိၾက။ ဂ႐ုမထားမိၾက။

ထုိဘ၀မ်ဳိးကုိပင္ သတင္းသမားသည္ ႏွစ္လုိစြာလက္ခံထားတတ္သည္။သူ၏ဘ၀၊ သူ၏အသက္ထက္ မွန္ေသာ သစၥာကုိသာ ဦးစားေပးတတ္သူျဖစ္သည္။ ျပည္သူအတြက္၊ အမွန္တရားအတြက္ သူသည္ သူ၏ ဘ၀ကုိ သတင္းမ်ားႏွင့္ကုန္လြန္ေစခဲ့သည္။ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ သူ၏ဘ၀အမွန္ကုိ ဖုံးကြယ္ထားတတ္သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “သတင္းသမားသည္ သတင္းမဟုတ္ ဆုိသည့္ခံယူခ်က္ႏွင့္အညီ သတင္းစာသမား သည္ အမ်ားျပည္သူပုိင္ဆုိင္ေသာ သတင္းစာ၌ သတင္းမဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိ ကုိယ္ေရးခဲသည္။ သတင္းမဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္ဓာတ္ပံုကုိ ကုိယ္ေဖာ္ျပခဲသည္။ သတင္းမဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္ဘ၀ကုိ ကုိယ္ေဆြးေႏြးခဲ သည္။ ဤသည္ပင္ စည္းကမ္း၊ ဤသည္ပင္ကုိယ္က်င့္သိကၡာ၊ ဤသည္ပင္ ၿခိဳးျခံမႈဟု သတင္းစာသမားတုိ႔ ယူဆၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သတင္းစာသမားတုိ႔၏ ဘ၀၊ သတင္းစာသမားတုိ႔၏တာ၀န္ အယူအဆကုိ ျပည္သူတုိ႔ၾကားရ နည္း၊ သိရနည္းသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း လုပ္သားျပည္သူတုိ႔သည္ သတင္းစာကုိ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာပမာ နံနက္ တုိင္းေတြ႕ဆံုေနရေသာ္လည္း သတင္းစာကုိ ျပဳစုထုတ္လုပ္ၾကသည့္ သတင္းစာသမားတုိ႔၏ လက္ေတြ႕ဘ၀ အခက္အခဲ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္တာ၀န္ျပႆနာမ်ားကုိ မသိက်ဳိးကၽြန္ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္”ဟု ျပည္သူတုိ႔၏ စကားျပန္စာအုပ္၌ ေရးသားထားျပန္သည္။

ျပည္သူႏွင့္ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္သူ

သတင္းသမားတုိ႔ေနထုိင္က်င္လည္ရသည့္ ဘ၀က ခါးသက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရႃပြမ္းေနတတ္ၿပီး ေရရွည္ရပ္တည္ ႏုိင္ရန္မွာ ေတာ္႐ံုဇြဲလံုလျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဆရာလူထု စိန္၀င္းက “သတင္းသမားဆုိတာ ပင္လယ္ထဲမွာ ေရငတ္ေနသူနဲ႔တူပါတယ္။ လူေတြၾကားမွာ လႈပ္ရွားက်င္လည္ ေနရေပမယ့္ အင္မတန္အထီးက်န္ႏုိင္လွတဲ့ တစ္ေကာင္ႂကြက္ဘ၀မ်ဳိးေနရေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေတာ္႐ံုသင့္႐ံု ၀ါသနာရွိ႐ံုေလာက္နဲ႔ေတာ့ သတင္းသမားဘ၀ ရာသက္ပန္ခံယူႏုိင္ဖုိ႔မလြယ္ပါဘူး။ လမ္းခုလတ္ ကေန လမ္းခြဲသြားတတ္သူသာ မ်ားပါတယ္။ အင္မတန္မွ ၀ါသနာႀကီးသူမ်ားသာ ေသတပန္ သက္တဆံုး သတင္းသမားဘ၀နဲ႔ အ႐ုိးထုတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ၀ါသနာပါရင္ စာနယ္ဇင္းသမားျဖစ္ပါတယ္။ ေစတနာပါမွ စာနယ္ဇင္းသမားေကာင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု သတင္းသမားျဖစ္ရန္မွာ ၀ါသနာပါရန္လုိအပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအေပၚ ခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ေစတနာပါပါလုပ္ေဆာင္မွသာ သတင္းသမားေကာင္းျဖစ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္ ထားသည္။

သတင္းသမားသည္ ျပည္သူထဲက ျပည္သူ၊ လူထဲက လူတစ္ေယာက္သာျဖစ္သည္။ ထုိသူသည္လည္း ဘ၀ကုိ တည္ၿငိမ္ေသခ်ာစြာေနထုိင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ သာမန္ျပည္သူကဲ့သုိ႔ပင္ သာမန္လစာေငြလုပ္အားျဖင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ ျပည္သူႏွင့္အမွန္တရားကုိ ဘ၀ထက္၊ အသက္ထက္ ခ်စ္ခဲ့သည္။ ထုိအခါသူသည္….

‘ခ်စ္လူမုိက္ ခ်စ္လုိ႔မုိက္ခဲ့တယ္…’ ဆုိသည့္ သီခ်င္းစာသားေလးကုိ နားေထာင္ဖူးၾကမည္။ သတင္းသမားတုိ႔ သည္လည္း ျပည္သူကုိခ်စ္စိတ္၊ အမွန္တရားကုိခ်စ္စိတ္ျဖင့္ က်ေရာက္လာမည့္အႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္ကုိ မုိက္မိုက္ကန္းကန္းျဖင့္ရင္ဆုိင္ေနၾကသည့္ ‘ခ်စ္လူမုိက္’မ်ားသာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရေပသည္။   ။

မွတ္ခ်က္။    ။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ သတင္းေလာကအတြင္း က်င္လည္ေနၾကသည့္ သတင္းသမားတုိ႔၏ ဘ၀ကုိ ထင္ဟပ္ျမင္သာေစလုိေသာသေဘာျဖင့္ ေရးသားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ သတင္းေလာက အတြင္းရွိ သတင္းသမားစစ္စစ္တုိ႔၏ ဘ၀ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္သည္။

မိသားစုတစ္စုတြင္ သားဆုိးသားမုိက္မ်ားရွိေနတတ္ၾကသည္။ သတင္းေလာကမိသားစုထဲတြင္လည္း သားဆုိး သားမုိက္မ်ားရွိေနသည္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသားဆုိးသားမုိက္မ်ားေၾကာင့္ပင္ သတင္းေလာကႏွင့္ သတင္းသမားတုိ႔၏ဘ၀ကုိ ျပည္သူလူထုအျမင္ေစာင္းခဲ့ၾကသည္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနသည္။ ထုိ႔အတြက္ ဆုိခဲ့ပါသားဆုိးသားမုိက္(သတင္းသမားစုန္းျပဴး)မ်ားအေၾကာင္းကုိ သီးျခားေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အျဖစ္ ေရးသားပါ ဦးမည္။

ကုိးကား။     ။               ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ထုတ္-ျပည္သူတုိ႔၏စကားျပန္စာအုပ္
လူထုစိန္၀င္း-အလင္းတန္းေဆာင္းပါးမ်ားစာအုပ္
ေရႊကူေမႏွင္း-မီဒီယာေလာက
၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေမ၊ ၁ရက္ေန႔ထုတ္ ႐ႈေထာင့္သစ္စာေစာင္


အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္။   ။ အီးေမလ္းမွတဆင့္ လက္ခံရရွိသည္ကို တင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ စာေကာင္းမ်ား အမ်ားဖတ္ရေအာင္ ေပးပို ့ျခင္းအတြက္ စာေရးသူအား ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း။

kai

About kai

Kai has written 942 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.