MYITCONST

 

အျဖစ္မွန္

တိုင္းေရးျပည္ေရးကိစၥဆိုတာနက္နဲက်ယ္ျပန္႕လွ၏၊
အမွားနဲ႕အမွန္ကို ခြဲျခားစိတ္ျဖာႏိုင္မွသာလွ်င္ ေတာ္ရုံက်၏၊
အဆုံးအျဖတ္မွန္ကန္ရင္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္၏၊

အမ်ားျပည္သူရဲ့အက်ိဳးအတြက္ ေဆြးေႏြး စဥ္းစား၊
သုံးသပ္ ေဝဖန္၊ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆုံးျဖတ္ ရတဲ့ေနရာမ်ိဳး မွာ
ေခါင္ေအးေအးနဲ႕ အျဖစ္မွန္ေတြေပၚမူတည္ရမွာပါ၊

သာဓက

ၾကဳံလို႕ေျပာရရင္၊

အေနာက္ႏိုင္ငံမွာတရားဥပေဒစံနစ္က လႊမ္းမိုးတယ္
လြန္စြာေကာင္းမြန္ၾကံ့ခိုင္တယ္၊

အျပစ္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ယံုမွားသံသယစိုးစိမွ်မရွိရေအာင္
သက္ေသထူႏိုင္မွသာလွ်င္ အျပစ္ေပးတယ္၊တဘက္နဲ႕
တဘက္ အျပန္အလွန္ ထုေခ်ခြင့္ေပးတယ္၊

၎အတြက္လဲ လိုအပ္ရင္ တရားခံကိုကာကြယ္ဘို႕
ေရွ႕ေနငွါးေပးတယ္၊ႏိုင္ငံေတာ္ကယင္းေရွ႕ေနစရိတ္ကို
က်ခံေပးတယ္၊

သို႕ပင္ျငားလဲ ဒီလိုစံနစ္ေကာင္းမွာတင္,အျပစ္မဲ့သူေတြကို
ေသဒဏ္တို႕ တသက္ တကြၽန္းအျပစ္ဒဏ္တို႕ေပးမိခဲ့တယ္၊

ဒါေၾကာင့္မို႕

ေကာဠဟဠ နားၾကားတာတို႕၊မလိုမုန္းထားနဲ႕ဂုံးေခ်ာ
တာတို႕စိတ္လိုက္မာန္ပါေျပာတာတို႕မိစၦာေတြကို
ဖယ္ရွားရမွ အဆုံးအျဖတ္မွန္ကန္ျပည့္စုံႏိုင္မွာ
တဘက္သားကိုအသလြတ္စြပ္စြဲတာကိုအဟုတ္မွတ္ျပီး
စီရင္ခ်က္ခ်မိရင္ မွန္ကန္မွ်တမွာလဲမဟုတ္၊ကိုယ့္သိကၡာ
လဲက်ဆင္းႏိုင္မွာ၊


ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၈၀၀ မွ ၁၀၀၀ ထိ ေလ်ာ္
ေၾကးကုန္က်စရိတ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး
သူျမားကိုအေလ်ာ္ေပးကာစီမံကိန္းကိုဖ်က္ခိုင္းဘို႕
တခ်ိန္လုံးေဆာ္ဩတိုက္တြန္းေနၾကတဲ့
လွ်ာေခ်ာင္အာေခ်ာင္ အေနာက္ႏိုင္ငံဩဇာခံ အဖြဲ႕
အစည္းေတြဝိုင္းေတာ္သားေတြလဲရွိၾကေသး၊

 

MYITCONST2

 

 

 

ပဌမ ေမးခြန္း

ျမစ္ဆံုက စစ္ကိုင္းေျမငလ်င္ေက်ာေပၚမွာတည္ရွိေနတယ္၊
ဒါမွမဟုတ္ရင္ အနီးအနားမွာတည္ရွိေနတယ္၊လို႕ေျပာၾကတယ္၊

ဥပမာ ေအာက္ပါ အေနာက္မီဒီယာ ကဒီလို ေျပာၾကတယ္၊
ဒီလိုေျပာတာကမွန္ကန္ပါသလား၊

ဒုတိယေမးခြန္း

ျမစ္ဆံုနားမွာေျမငလ်င္ၾကီး ရံဖန္ရံခါျဖစ္ေစ၊
အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစ၊၊
ျဖစ္ခဲ့သလား သို႕တည္းမဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္မလား

တတိယေမးခြန္း

ျမစ္ဆုံေရသိုေလွာင္မႈေၾကာင့္ ေျမငလ်င္ေက်ာ

ေရြ႕ေလ်ာ္ကာ ေျမငလ်င္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္၊
၎ရဲ့ဂြင္းဆက္ေၾကာင့္ ေရကာတာေပါက္ကြဲ
ပ်က္စီးျပီး ေအာက္ေျခဘက္ကျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕
တဝိႈက္ အၾကီးအက်ယ္ ေသေၾကပ်က္စီးႏိုင္တယ္၊

ဆိုတာ မွန္ကန္ပါသလား

 

 

စတုတၳ ေမးခြၽန္း

ျမစ္ဆုံေရကာတာရဲ့ ေရသိုေလွာင္မႈ
ေၾကာင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရခမ္းေျခာက္
သြားနိင္မလား၊ ေသာင္ေတြတင္လို႕
ေရသြားလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႕ႏိုင္မလား

ပဥၥမ ေမးခြန္း

ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္ ေရကာတာေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
အက်ိဳးမေပး သူျမားႏိုင္ငံကိုဘဲအက်ိဳးေပးတယ္ ဆိုတာမွန္ကန္
ပါသလား

ဆ႒မ ေမးခြန္း

ေရကာတာလုပ္ျပီးလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားတင္ပို႕ေရာင္းခ်တာေၾကာင့္
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္းရဲ့ဝင္ေငြကအေမရိကန္တဦးခ်င္းရဲ့ဝင္ေငြ
ထက္သာသြားတယ္ဆိုတာရယ္၊

အလားတူ ေရကာတာလုပ္ျပီးေရအားလွ်ပ္စစ္ေရာင္းစားလို႕လဲ
လားအိုးျပည္သူတဦးခ်င္းရဲ့ဝင္ေငြကျမန္မာထက္ ႏွစ္ဆခြဲ မက
သာလြန္ေနျပီဆိုတာရယ္

မွန္ကန္ပါသလား


အမ်ားျပည္သူေတြကို၎၊လႊတ္ေတာ္တြင္၎၊အျဖစ္မွန္၊ကိုခ်ျပ
ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းရန္ သို႕မဟုတ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအား ရွင္းလင္း
ခြင့္ေပးရန္လိုအပ္မယ္လို႕ထင္ပါတယ္၊
အျဖစ္မွန္သိရလို႕တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးခ်မ္းသာမယ္အက်ိဳးရွိမယ္၊
ဓာတ္အားဖူလုံလို႕စက္ရုံေတြထူေဟာင္ႏိုင္ျပီးအလုပ္ရၾကမယ္
ဆိုရင္
အမ်ားကလက္ခံလာၾကမွာပါ၊

တခ်ိန္တုံးက ဖက္ဒရယ္ မူစံနစ္ ဆိုၾကားတာနဲ႕ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်
တယ္၊ယခုေတာ့ရင္စစ္တပ္ကပင္ေျပာလာၾကတယ္မဟုတ္လား၊
ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကိုျပန္လယ္လာတယ္မဟုတ္လား၊

 

လာအိုး ေနာ္ေဝး တို႕လိုေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားနဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္လုပ္
ေပးႏိုင္ရင္ ကိုယ့္ကို

” ၾကိမ္ၾကိမ္ထပ္ေလာင္း”

ဆိုတာလို


အခါခါ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း
ခံရမွာေျမၾကီးလက္ခတ္ မလြဲရပါ၊  

 

 

US Struggles to Keep Asia in Dark Age

03.11.2014 Author: Tony Cartalucci
http://journal-neo.org/2014/11/03/us-struggles-to-keep-asia-in-dark-age/

အာရွႏိုင္ငံေတြကိုအေမွာင္ခ် ေခတ္ေနာက္က်ေအာင္
အေမရိကန္ကမနဲၾကိဳးစား ေခါင္းစဥ္နဲ႕

ပထဝီဝင္ ႏိုင္ငံေရး စားက်က္ လုပြဲကို ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေန
Tony Cartalucci က မတ္လ ၂၀၁၄ နဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ျပီ၊

International Rivers, ဧရာဝတီ သတင္းစာ၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕ ဆႏၵျပ သမား
ေၾကးစား အတူအေယာင္ စသည္တို႕ရဲ့အေၾကာင္းကို ၎က
ေဖာ္ထုက္ထားတယ္၊

ေဆာင္းပါးဘတ္လိုရင္ ထိပ္စီး က browser စာေၾကာင္းအကြက္မွာတင္
လို႕ရ၊
However, to oppose their construction entirely is a regressive, politically

motivated agenda


အဆိုးေတြရွိႏိုင္ေသာ္လဲဘဲ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္တာကို
သက္သက္မဲ့ဆန္႕က်င္တာက (အ႐ိုင္းေခတ္သို႕)ေနာက္ျပန္ဆုတ္
ရေအာင္ ဖန္တာနဲ႕(ပထဝီ) ႏိုင္ငံေရးအကြက္ဆင္(စားက်က္)လုတာ
လို႕သူကယူဆ၊

 

ဆက္ရန္

 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF